02

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
สังฆมณฑลนครราชสีมา

01

 

button01