02

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
สังฆมณฑลนครราชสีมา