02

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
สังฆมณฑลนครราชสีมา

01

02

03