หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ  / ข้อมูล : แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แผนการดำเนินงาน   |   บุคคลากรด้านคำสอน   |  นักศึกษาด้านคำสอน

ประวัติความเป็นมาของศูนย์คำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คำสอนแห่งแรกในมิสซังสยามน่าจะเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูนักบุญทาร์ซีซีโอ   ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองบางตีน     เป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1912 จนถึง1940 แต่ได้ปิดบริการระหว่าง ค.ศ.1914-1920 เพราะสงคราม โลกครั้งแรก พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้ง โรงเรียนนักบุ ญทาร์ซีซีโอ เพื่อเป็น   โรงเรียนฝึกหัดครูคาทอลิก (ชาย)ให้ สอนเรียน และสอนคำสอนในโรงเรียนคริสตังสมัยนั้น มีหลักสูตร 4 ปี   รับนักเรียนปีเว้นปีจากวัดดอนกระ เบื้อง, สองพี่น้อง บางนกแขวก,   บ้านปลายนา, สามเสน, หัวไผ่, เกาะใหญ่, บ้านหน้าโคก, ปากน้ำโพ, บางเชือกหนัง, นครชัยศรี แปดริ้ว, อยุธยา ฯลฯ  คุณพ่อเล เยร์ แฟร์เลย์    เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้นาน  จึง   เป็นที่เคารพรักท่านสิ้นใจวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1948 อายุ 74 ปี   บรรดาลูกศิษย์  จึงถือวันที่ 7 มกราคม เป็นวันนัดพบกัน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีคณะกรรมการคำสอนชุดแรก ในปี ค.ศ. 1973 กล่าวคือสองปีหลังจากมีการประชุมคำสอนระดับชาติที่กรุงโรม และสมณะกระทรวงว่าด้วยเรื่อง พระสงฆ์ได้พิมพ์ "คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป" (General Catechetical Directory) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 1971 โอกาสสมโภชการกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธานกรรมการตั้งแต่ 1973-1982 (10 ปี) มีพระสงฆ์และนักบวชเป็นกรรมการ จัดอบรมครูคำสอนภาคฤดูร้อน สำนักงานคำสอนสมัยแรก อยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ชั้น 2 (ปัจจุบันเป็นห้องพระคัมภีร์ ห้องคำสอน) งานช่วง 10 ปี ที่คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน และมีซิสเตอร์มาทำงานเต็มเวลา มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่ห่างไกลวัด เพื่อสร้างกลุ่มคริสตชน อบรมครูคำสอน และผลิตหนังสือ
 
 
 คุณพ่อสัีงวาลย์ ศุระศรางค์ ได้จัดอบรมครูคำสอนรุ่นที่ 1 สามครั้ง   คือ วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1973/ พ.ศ. 2516 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  ครั้งที่ 2 วันที่ 19-25 มีนาค ม ค.ศ. 1974 / พ.ศ. 2517 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน โดยที่คุณพ่อสังวาลย์  เป็นอธิการบ้านเณร และครั้งที่ 3 วันที่ 1-6 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 / พ.ศ. 2518  ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
 

ศูนย์คำสอนตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของสภาสงฆ์สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อการอบรมคริสตชนขึ้นพื้นฐาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน  มีคุณพ่อสังวาลย์  ศุระศรางค์  เป็นประธาน  คุณพ่อประวิทย์  พ งษ์วิรัชไชย  คุณพ่อสนัด  วิจิตรวงศ์ และคุณพ่อฮาเบสโตรส์ ซิสเตอร์ที่ทำงานประจำ 5 ท่านซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะแขวงของแต่ละคนให้มาช่วยทำงานของมิสซัง  มีกำหนดวาระละ 2 ปี  มีซิสเตอร์เชลียง  เวชยันต์  จากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์แคลร์ สมเนตร   ซิสเตอร์บุญรักษา ศรีตระกูล  จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และซิสเตอร์จุรี กีรกิตติวาทย์ กับซิสเตอร์อรศรี   มนตรี   จากคณะอุร์สุลิน   ในปีการศึกษาใหม่นี้ ซิสเ ตอร์เอลีซาแบท  โนว์  มาทำงานแทนซิสเตอร์บุญรักษา ศรีตระกูล  โดยที่มีสำนักงานอยู่ที่บ้้้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

คณะกรรมการคำสอนนี้ เริ่มประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2518 / ค.ศ. 1975   และเริ่มทำงานประจำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519
 
            
 
สมัยที่สอง คุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานกรรมการฯ ปี ค.ศ. 1982-1987 (5ปี) สำนักงานคำสอนอยู่ ที่สำนักมิสซัง (ปัจจุบันเป็นสำนักงานวินิจฉัยคดีฯ) มีเจ้าหน้าที่ คือ คุณสมศรี เฮงประเสริฐ คุณทัศไนย์ สิงห์มัจฉา คณะกรรมการได้พิจารณาส่งคุณสมหวัง วิชชุประภา และคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี ไปเรียนด้านคำสอนที่กัสเตล กันดอลโฟ ที่กรุงโรม  และคุณพ่อวีระ  อาภรณ์รัตน์ ไปเรียนที่มหาวิท ยาลัยซาเลเซียน ที่กรุงโรม ปี (ค.ศ. 1985- 15 กันยายน 1988)
 

สมัยที่สาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าแผนกคำสอน เป็นช่วงจัดระบบการบริหารงา นในอัครสังฆมณฑล เป็น ฝ่ายต่างๆ คุณพ่อชาญชัย รับงานแผนกเยาวชนด้วย และดูแลแผนกคำสอน ตั้งแต่ 11 พ.ค. 1987-20 ต.ค. 1988 เริ่มจัดกรรมการคำสอน โดยมีพระสงฆ์จาก 6 เขต เป็นกรรมการ
 
ปัจจุบัน คุณพ่อวีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานกรรมการ และเป็นหัวหน้าศูนย์คำสอน    ตั้งแต่ 20 ต.ค. 1988 จน ถึงปัจจุบันนี้   และมีพระสงฆ์มาร่วมงานของศูนย์คริสตศาส ธรรมดังนี้ ในปี ค.ศ.2003-2004 มีคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ มาช่วยงานด้านคำสอน 1 ปี ในปี ค.ศ. 2004-2007  มีคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช มาช่วยงานด้านคำสอน 3 ปี    และมีคุณพ่อเอก รัตน์  หอมประทุม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม   ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2007- ปัจจุบัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมพยายามดำเนินแผนงานโครงการตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ เช่น ส่งเสริมครูคำสอนใ ห้มีจำนวนมากขึ้น ให้ครูมีโอกาสรับการอบรมต่อเนื่อง ปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการของครูคำสอน จัดพิมพ์ห นังสือคำสอนและอุปกรณ์ สื่อการสอนให้ทันสมัย พยา ยามส่งเสริมคริสตชนให้รักพระคัมภีร์มากขึ้น จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ จัดฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน

คณะกรรมการคำสอน ประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานคำสอนจากทั้ง 6 เขตๆ ละ 1 องค์  ตัวแทนนักบวช คณ ะพร ะหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะอูร์สุลิน คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล คณะเซนต์คาเบรียล และตั วแทนครูคำสอนจาก 6 เขต ในอัครสังฆมณฑล นักบวช และฆราวาส โรงเรียนละ 1-2 คน จัดสัมมนา ปีละ 1 ครั้ง และประชุมติดต ามผล ปีละ 1 ครั้ง (ระยะปีแรกๆ  ประชุมกันบ่อยพอสมควร  มีประชุมผู้ประสานงานคำสอ นตั้งแต่ปี 1991- 2002  ในช่วงมีนาคมข องทุกปี  ระยะหลังมีการประชุมติดตามงานวันที่ 1 ตุลาคมเท่านั้น) และักรรมาการบริหารของอัครสังฆมณฑล  ได้ตั้งแผนกคำสอนและการแพร่ธรรมในฝ่ายการศึกษา  ให้รับผิดชอบงานคำสอนในโรงเรี ยน

                                                             อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ที่ตั้งฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต

อนึ่งงานที่เกี่ยวกับครูคำสอน ที่เราพยายามประสานงานคือ ส่งเสริมให้ครูไปรับการอบรมที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ( ซีซี) ที่วิทย าลัยแสงธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนธรรม ระดับปริญญาตรี ปี 1-4      ที่กัสเตล กันดอนโฟ กรุงโรม  และมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา ให้ฆราวาสมีโอกาสศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 
 สมัยที่คุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ตึกหน้าอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ ได้ส่งคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี (ปี ค.ศ.1992-1995)  และคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ (ปีค.ศ. 1995-1998) ไปศึกษา การอภิบาลเยาวชนและคำสอน ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน 3 ปี

สมัยคุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน เป็นผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ (1994-ปัจจุบัน)  ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ ส่งคุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร ไปเรียนวิชาศาสนสัมพันธ์ และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา   คุณพ่อเอกรัตน์ หอมปร ะทุม (ปี ค.ศ. 2003-เม.ย.2007) ไปเรียนด้านคำสอนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ระดับปริญญาโท  ที่กรุงโรม และคุณครูสุดหทัย  นิยมธรรม (ค.ศ. 2004-2008) ไปศึกษ าด้านคำสอน ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาล
 
 
 


และทางศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดโครงสร้างการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งออกเป็นงานด้านต่างๆดังนี้ 

1.วิชาการ ประกอบด้วย หลักสูตร-โครงการ วิชาศาสนาคริสต์ในโรงเรียน งานแปล-งานพิมพ์หนังสือ ห้องสมุด

 2.คำสอนและพระคัมภีร์ ประกอบด้วยพระคัมภีร์-คำสอนไปรษณีย์ คำสอนเด็ก   คำสอนผู้ใหญ่ และกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ( RCIA)

 3. โสตทัศนุปกรณ์ประกอบด้วยวีดีทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สไลด์-เทปคาสเซทสื่อ-อุปกรณ์-นิทรรศการ

4.ธุรการและการเงิน ประกอบด้วย ทะเบียน บัญชี การเงิน  การตลาด

5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยคำสอนระดับชาติ  ศาสนสัมพันธ์      คำสอนด้านสังคม  จิตตาภิบาล/โรงเรียน   ยุวธรรมทูตPMS

นอกจากนี้ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ร่วมมือกับแผนกคำสอนและการแพร่ธรรม ฝ่ายการศึกษา จัดสำรวจบุคลากร ครูคำสอน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือทำเนียบครูคำสอน การอบรมครูคำสอน พัฒนาหลักสูต ร และหนังสือคำสอนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามศูนย์คริสตศาสนธรรมได้พัฒนาการทำงานด้านคำสอนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัครสังฆ มณฑลเป็นอย่างดี โอกาสฉลองครบรอบ 32 ปีนี้ ทางศูนย์ฯ ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่โปรดให้ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้ทำหน้าที่รับใช้พระศาสนจักรในสังฆมณฑลกรุงเทพฯด้วยดีเสมอมา

วิสัยทัศน์
ศิษย์พระเยซูคริสต์ ประจักษ์พยานด้วยชีวิต เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ


พันธกิจ
ศาสนบริกรเพื่อการเผยแผ่ความเชื่อ มุ่งมั่นที่จะ:

เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยการภาวนา พระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์
ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตและการเสวนาเพื่อยืนยันถึงศักดิ์ศรีมนุษย์
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งในความเชื่อและในทุกมิติชีวิต
พัฒนาการอบรมความเชื่อ (งานคำสอน) อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน


(สัมมนา วันที่ 6-9 กันยายน 2000 ณ บ้านผู้หว่าน)