หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราลิงค์คาทอลิกสารบัญเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16  ทรงประกาศ ปีแห่งความเชื่อ
ซึ่งจะเริ่มวันที่  11 ตุลาคม 2012 ถึง  วันที่  24 พฤศจิกายน 2013
เพื่อเป็นเครื่องมือให้แรงกระตุ้น (Momentum) สู่การประกาศพระวรสารใหม่


สาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่องการฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์ ค.ศ. 2012-2015

 

ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งด้านในประกอบด้วยเรือบนเกลียวคลื่นหมายถึง “พระศาสนจักรได้แล่นเรือออกไปเพื่อประกาศข่าวดี”

โดยมีเสากระโดงเรือเป็นรูปกางเขน และมีใบเรือที่แสดงถึงเครื่องหมายที่ทรงพลัง ซึ่งประกอบด้วยอักษรสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระเยซูคริสตเจ้า คือ IHS พื้นหลังของใบเรือเป็นรูปดวงอาทิตย์  ที่เชื่อมโยงกับอักษรสัญลักษณ์ IHS หมายถึง “ศีลมหาสนิท เป็นศูนย์กลางของชีวิตและความเชื่อของคริสตชน”
 

 

ปีแห่งความเชื่อ

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ

 

ความหมายของโลโก้ปีแห่งความเชื่อ

 

เพลงประตุแห่งความเชื่อ

เอกสารหมายเลข

เอกสาร ชุดที่ 1-6  ( ดาวโหลดทั้งหมด )

เอกสารหมายเลข 1G:

เอกสารหมายเลข 2G:

เอกสารหมายเลข 3G:

เอกสารหมายเลข 4G:

เอกสารหมายเลข 5G:

เอกสารหมายเลข 6G :