หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกา
และคำแถลงแห่ง
สภาสังคายนา
เล่มที่ 5

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและคำแถลงแห่งสภาสังคายนา เล่มที่ 5

สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร
บทที่ ๔ ธรรมทูต
บทที่ ๕ การจัดงานธรรมทูต
บทที่ ๖  การร่วมมือ
คำสรุป

คำแถลงของสภาสังคายนาเรื่องความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักร
กับบรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา

ศัพท์
อารัมภบท
ศาสนาต่าง ๆ ที่มิใช่คริสตศาสนา /ศาสนามุสลิม /ศาสนายิว

คำแถลงของสภาสังคายนาว่าด้วยเสรีภาพในการถือศาสนา
สิทธิของบุคคลและของคณะบุคคลที่จะมีเสรีภาพทางสังคม
และบ้านเมืองในเรื่องศาสนา


ศัพท์
คำแถลงของสภาสังคายนาว่าด้วยเสรีภาพในการถือศาสนาสิทธิของบุคคลและของคณะบุคคลที่จะมีเสรีภาพทางสังคม
และบ้านเมืองในเรื่องศาสนา

บทที่ ๑  คำสอนทั่วไปเกี่ยวกับเสรีภาพในการถือศาสนา
บทที่ ๒เ สรีภาพในการถือศาสนาตามที่พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเข้าใจ
ข้อสรุป