หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกา
และคำแถลงแห่งสภาสังคายนา
เ่ล่มที่ 4

พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ของพระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษในพระศาสนจักร
ศัพท์
อารัมภบท
บทที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชกับพระศาสนจักรสากล
บทที่ ๒  พระสังฆราช กับคริสตจักรท้องที่หรืออีกนัยหนึ่งสังฆมณฑล ( ก-ข )
บทที่ ๒  พระสังฆราช กับคริสตจักรท้องที่หรืออีกนัยหนึ่งสังฆมณฑล ( ค )
บทที่ 3  : การร่วมมือของบรรดาพระสังฆราชเพื่อประโยชน์ของหลายคริสตจักร
ข้อกำหนดทั่วไป

คำแถลงเรื่องการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม
ศัพท์
อารัมภบท
ข้อสรุป

พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสื่อมวลชน
ศัพท์
อารัมภบท
บทที่ ๑  คำสอนของพระศาสนจักร
บทที่ ๒  พระศาสนจักรทำการอภิบาลสัตบุรุษ
ข้อสรุป

พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสากลสัมพันธภาพ
ศัพท์
อารัมภบท
บทที่ ๑  หลักการคาทอลิกเกี่ยวกับสากลสัมพันธภาพ
บทที่ ๒  การทำงานสากลสัมพันธภาพ
บทที่ ๓  คริสตจักรและนิกายต่าง ๆ ที่แตกแยกจากพระสันตะสำนัก
ข้อสรุป

พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยบรรดาคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก
ศัพท์
อารัมภบท
การคารวะพระเป็นเจ้า