หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกา
และคำแถลงแห่งสภาสังคายนา
เ่ล่มที่ 4

พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติงานและชีวิตพระสงฆ์
อารัมภบท
บทที่ ๑ สังฆภาพในภารกิจของพระศาสนจักร
บทที่ ๒ การปฏิบัติงานของพระสงฆ์ (1)
บทที่ ๒ การปฏิบัติงานของพระสงฆ์ (2)
บทที่ ๓  ชีวิตของพระสงฆ์ (1)
บทที่ ๓  ชีวิตของพระสงฆ์ (2)


พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการอบรมพระสงฆ์
ศัพท์
อารัมภบท
บทที่ ๑  ต้องตั้งระบบอบรมพระสงฆ์ขึ้นในทุก ๆ ชนิด
บทที่ ๒  ต้องส่งเสริมการอบรมพระสงฆ์อย่างขันแข็งยิ่งขึ้น
บทที่ ๓  การจัดระเบียบสามเณราลัยใหญ่
บทที่ ๔  ต้องอบรมทางวิญญาณอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น
บทที่ ๕  การแก้ไขปรับปรุงการศึกษาในสามเณราลัย
บทที่ ๖  การฝึกอบรมด้านอภิบาลสัตบุรุษโดยเฉพาะ
บทที่ ๗  : ต้องอบรมศึกษาต่อไปเมื่อเรียนจบแล้ว
ข้อสรุป

พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช
ศัพท์
อารัมภบท
หลักทั่วไปสำหรับการปรับปรุงและฟื้นฟู
หลักวินิจฉัยด้านปฏิบัติสำหรับทำการปรับปรุงฟื้นฟู
ผู้รับผิดชอยในการปรับปรุงและฟื้นฟู
สารัตถะทั่วๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตนักบวช
การฟื้นฟูจิตใจต้องมาก่อนการฟื้นฟูภายนอก
คณะนักพรตที่ดำรงชีวิตรำพึงภาวนาในอาศรม
สถาบันที่ทำกิจการเผยแพร่ศาสนา
ให้คงมีนักพรตในอาศรมและอารามต่อไป
คณะนักบวชที่ไม่เป็นสงฆ์
คณะนักบวชฆราวาสที่อยู่ในโลก
พรหมจรรย์
ความยากจน
ความเชื่อฟัง
ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เขตพรตใต้บังคับบัญชาของพระสันตะปาปา
เครื่องแบบนักบวช
การอบรมสมาชิก
การจัดตั้งคณะใหม
การทะนุบำรุง การปรับปรุง หรือเลิกกิจการเฉพาะของคณะ
การล้มเลิกคณะที่เสื่อมลง
ความสามัคคีระหว่างคณะนักบวช
สภาอัคราธิการ
การส่งเสริมกระแสเรียก
คำเตือนสุดท้าย