หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

การเผยของพระเป็นเจ้า
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
การแพร่ธรรมของฆราวาส
เล่มที่ 2

คำศัพท์
พระธรรมนูญ เรื่องการเผยของพระเป็นเจ้า
อารัมภบท
บทที่ ๑  การเผย
บทที่ ๒  การมอบพระธรรมที่พระเป็นเจ้าทรงเผยให้รู้นั้นสืบต่อกันมา
บทที่ ๓  พระคัมภีร์เขียนด้วยความดลใจของพระเป็นเจ้า

การอธิบายพระคัมภีร์
บทที่ ๔  พันธสัญญาเดิม
บทที่ ๕  พันธสัญญาใหม
บทที่ ๖  พระศาสนาจักรแสดงคารวกิจต่อพระคัมภีร์เสมอ

พระสังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรม
อารัมภบท
บทที่  ๑ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการฟื้นฟูและส่งเสริมพิธีกรรม ( ตอนที่ 1-2 )
บทที่  ๑ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการฟื้นฟูและส่งเสริมพิธีกรรม ( ตอนที่ 3-5)
บทที่ ๒  รหัสธรรมศักดิ์สิทธิ์ของศีลมหาสนิท
บทที่ ๓  ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ และสิ่งคล้ายศีล
บทที่ ๔  ทำวัตรสรรเสริญพระ
บทที่ ๕  ปีพิธีกรรม
บทที่ ๖  ดนตรีศาสนา
บทที่ ๗  ศิลปศักดิ์สิทธิ์กับเครื่องใช้ในคารวกิจ
ภาคผนวก