แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015

Share |

คำประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่อง แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมฉลองปี “ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000” พร้อมกับมี “ทิศทางงานอภิบาล” สำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา บัดนี้  เพื่อสานต่อทิศทางงานอภิบาลดังกล่าว และโดยการทรงนำของพระจิตเจ้า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดเตรียม “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010” ซึ่งจะเป็นแม่บทพันธกิจการอภิบาลและการประกาศข่าวดีของเราในช่วง 5 ปีจากนี้ไป

ความมุ่งหวังของแผนอภิบาลฉบับนี้ มิใช่เป็นการเริ่มทุกสิ่งใหม่ แต่เป็นการเสริมต่อพันธกิจตามแผน “ทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000” โดยยังคงยึดวิสัยทัศน์ “ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า” และหลักการเดิมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและดำเนินชีวิตแบบองค์รวม

หลังจากได้ไตร่ตรองสิ่งท้าทายและความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของสังคมในปัจจุบัน จึงได้สรุปประเด็นหลักของแผนอภิบาลไว้ว่า “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” โดยมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนวัดให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวา เป็นชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง โดยเจริญชีวิตตามบัญญัติรักของพระองค์ สามารถเป็นประจักษ์พยาน ประกาศและแบ่งปันข่าวดีให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมชุมชนเดียวกันได้อย่างแท้จริง

แผนอภิบาลนี้จึงให้ความสำคัญด้านการสร้างชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆ เป็นฐาน หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (Basic Ecclesial Communities) เพราะชุมชนเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัด เป็นสังคมใหม่ที่มีรากฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรัก และเป็นเครื่องมือที่ดีในการอภิบาลและการเผยแผ่ธรรม (เทียบ RM 51) 

วิธีการหลักและเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาชุมชนวัดคือ “วิถีชุมชนวัด” (A New Way of being Church) ตามที่สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียได้สนับสนุนมาตลอด 2 ทศวรรษ และปรากฏผลดีในหลายประเทศในเอเชียมาแล้ว  “วิถีชุมชนวัด” เน้นการเจริญชีวิตทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของบรรดาศิษย์พระคริสต์ โดยเริ่มจากการ “ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม” (ลก 8:21) และสร้างความพร้อมในการมีส่วนร่วมปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของพระศาสนจักร อันได้แก่การอภิบาล การประกาศข่าวดี การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก ศาสนสัมพันธ์และการรับใช้สังคม

จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทำให้ “วิถีชุมชนวัด” เป็นจริงมากขึ้นตามลำดับในทุกท้องที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในพันธกิจตามระบุในแผนอภิบาลจากคริสตชนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศาสนบริกร ผู้อภิบาล ผู้ร่วมงานอภิบาล บรรดานักบวช สภาภิบาลวัด ผู้นำชุมชน ตลอดจนคริสตชนฆราวาสทุกท่านเป็นอย่างดี

ในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ มีความยินดีที่จะประกาศ “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010” ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ให้บรรดาพี่น้องคริสตชนทราบโดยทั่วกัน โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี นับจากวันประกาศนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2015
ขอพระแม่มารีย์ มารดาพระศาสนจักร ได้เดินเคียงข้างและนำมวลคริสตชนไทยในการตอบรับเสียงเรียกร้องขององค์พระเยซูคริสตเจ้าที่ว่า “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19)

อำนวยพรมายังพี่น้องทุกท่านให้ไว้ ณ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 สิงหาคม คริสตศักราช 2010
วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

(พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ)
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : หน้าไหนอ่านไม่ได้ลองเปิดอีกอันนะครับ

ขอขอบคุณหนังสืออุดมสาร