แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015

Share |

คำประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่อง แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมฉลองปี “ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000” พร้อมกับมี “ทิศทางงานอภิบาล” สำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา บัดนี้  เพื่อสานต่อทิศทางงานอภิบาลดังกล่าว และโดยการทรงนำของพระจิตเจ้า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดเตรียม “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010” ซึ่งจะเป็นแม่บทพันธกิจการอภิบาลและการประกาศข่าวดีของเราในช่วง 5 ปีจากนี้ไป

ความมุ่งหวังของแผนอภิบาลฉบับนี้ มิใช่เป็นการเริ่มทุกสิ่งใหม่ แต่เป็นการเสริมต่อพันธกิจตามแผน “ทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000” โดยยังคงยึดวิสัยทัศน์ “ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า” และหลักการเดิมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและดำเนินชีวิตแบบองค์รวม

หลังจากได้ไตร่ตรองสิ่งท้าทายและความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของสังคมในปัจจุบัน จึงได้สรุปประเด็นหลักของแผนอภิบาลไว้ว่า “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” โดยมุ่งการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนวัดให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวา เป็นชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง โดยเจริญชีวิตตามบัญญัติรักของพระองค์ สามารถเป็นประจักษ์พยาน ประกาศและแบ่งปันข่าวดีให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมชุมชนเดียวกันได้อย่างแท้จริง

แผนอภิบาลนี้จึงให้ความสำคัญด้านการสร้างชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆ เป็นฐาน หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (Basic Ecclesial Communities) เพราะชุมชนเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัด เป็นสังคมใหม่ที่มีรากฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรัก และเป็นเครื่องมือที่ดีในการอภิบาลและการเผยแผ่ธรรม (เที