ประกาศฉบับเต็ม

วจนพิธีกรรมอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณ