หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :พระเป็นเจ้าได้ทรงขู่พวกคนชั่ว
ด้วยไฟเผาของนรกและเปลวไไที่ไม่รู้จักดับ
ให้เราลองเปรียบเทียบดูสองเรื่องที่ว่านี้
คือความตายที่เกิดขึ้นในชั่วขณะเดียว
และการลงโทษที่จะมีผลตลอดชั่วนิรันดร์

ท่านกลัวความตาย
แต่ว่าความตายจะมาหาท่าน
ไม่ว่าท่านจะอยากหรือไม่อยาก็ตาม
ท่านควรจะต้องกลัวการลงโทษ
ที่จะมีผลตลอดชั่วนิรันดร์
การลงโทษนี้จะไม่มาหาท่าน
ถ้าท่านไม่ต้องการ


คำภาวนา
พระเจ้าข้า
โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้า
มิใช่ตามที่พระองค์ทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า
แต่ว่าเป็นเพราะพระทัยเมตตากรุณา
ของพระองค์
พระเจ้าข้า
สิ่งที่เหมาะสมกับพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
มิใช่เป็นพราะคุณงามความดีของข้าพเจ้าดอก
แต่ทว่าเป็นเพราะพระทัยเมตตากรุณา
ของพระองค์นั่นเอง
( Commentary on Psalm 24,7)