หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :
เมื่อเข้าพเจ้าถามแผ่นดิน
มันก็ตอบว่า
"เราไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้า"
เมื่อข้าพเจ้าถามท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
พวกมันก็บอกว่า
"พวกเรามิได้เป็นพระเจ้าที่ท่านกำลังแสวงหาอยู่"
ข้าพเจ้าถามต่อไปว่า
"พวกท่านจงพูดถึงพระเป็นเจ้าของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าฟังซิ"
พวกมันร้องตะโกนออกมาดัง ๆ ว่า
"พระองค์คือู้ที่ได้สร้างพวกเรามา"
ฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน และทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมด
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้บอกข้าพเจ้าให้รักพระองค์
( Confessions 10,6 )

คำภาวนา
พระสวามีเจ้าข้า
เป็นพระองค์เองที่ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
พวกมันสวดสดงดงาม
พวกมันดีงามเพราะพระองค์ทรงดีงาม
พวกมันมีความเป็นอยู่
เพราะพระองค์ทรงเป็นอยู่
(Confessions 11,4 )