หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :
พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็นหนทาง ความจริง และชีิวิต
พระองค์หมายความว่า
ที่ท่านมาหาเราได้ ก็โดยผ่านทางเรา
เป็นเราเองที่ท่านมาหา
และในตัวเราที่ท่านคงอยู่

ท่านอยากจะทำอะไร ?
เราเป็นหนทาง
ท่านอยากจะไปไหน
เราเป็นความจริง
ท่านอยากจะคงอยู่ที่ไหน ?
เราเป็นชีวิต
พระคริสตในฐานะทรงเป็นพระเป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดที่เรากำลังมุ่งไปสู่
พระคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์
พระองค์คือหนทางที่เรากำลังเดิน

(Christian Doctrine 1,34 )

คำภาวนา
พระสวามีเจ้าข้า
พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า
พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้ารัก
พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าติดตาม
พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าแสวงหา
พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าพร้อมที่ระรับใช้
( Soliloqauies 1,15)