หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

หมวด ๕ การเข้าถึง และการตรวจสอบทางศาล

หมวด ๖ ข้อสันนิษฐาน

ลักษณะ ๕ เรื่องแทรกซ้อน

หมวด ๑ การไม่ปรากฏตัวของคู่คดี

หมวด ๒ การเข้าแทรกของบุคคลที่สามในคดี

ลักษณะ ๖ การประกาศสำนวนคดี  การสรุปคดี  การโต้แย้งคดี

ลักษณะ ๗ การประกาศคำตัดสินของผู้พิพากษา

ลักษณะ ๘ การคัดค้านคำตัดสิน

หมวด ๒ การอุทธรณ์

ลักษณะ ๙ คดีที่ถึงที่สุดแล้ว  และการกลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งหมดก่อนประกาศคำตัดสิน

หมวด ๒ การกลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งหมดก่อนประกาศคำตัดสิน

ลักษณะ ๑๐  ค่าใช้จ่ายศาล และความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า

ลักษณะ ๑๑  การประกาศคำพิพากษา

ตอน ๒  ขบวนการพิจารณาคดีด้วยวาจา

ภาค ๓  ขบวนการพิจารณาแบบพิเศษ

ส่วน ๒ สิทธิในการต่อสู้เรื่องการแต่งงาน

ส่วน ๔ หลักฐานพิสูจน์

ส่วน ๕ คำพิพากษาและการอุทธรณ์

ส่วน ๖ ขบวนการพิจารณาทางเอกสาร

ส่วน ๗ กฎเกณฑ์ทั่วไป

บท ๒ คดีเรื่องการแยกกันของคู่สมรส

บท ๓ ขบวนการขอยกเว้นการแต่งงานที่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์

บท ๔ ขบวนการพิจารณาการสันนิษฐานเรื่องความตายของคู่สมรส

ลักษณะ ๒ คดีเพื่อการประกาศความเป็นโมฆะของศีลบรรพชา

ลักษณะ ๓ วิธีหลีกเลี่ยงการพิจารณาคดี

ภาค ๔  วิธีพิจารณาความอาญา

บท ๒ ขั้นตอนการดำเนินคดี

บท ๓ การชดใช้ความเสียหาย

ภาค ๕  ขบวนการร้องเรียนอำนาจบริหาร และการปลด  หรือการย้ายเจ้าอาวาส

ตอน ๒  กระบวนการปลด  และโยกย้ายเจ้าอาวาส

บท ๒ ขบวนการย้ายพระสงฆ์เจ้าอาวาส