หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บรรพ ๗ กระบวนการพิจารณาคดี  ภาค ๑ การพิจารณาความ

ลักษณะ ๑ ศาลที่มีอำนาจ

เรื่อง ๒ ชั้น และชนิดต่างๆ ของศาล

บท ๑ ศาลชั้นต้นส่วน ๑ ผู้พิพากษา

ส่วนที่ ๒  ผู้สอบคดี และผู้ทำสำนวนคดี

ส่วนที่ ๓  ผู้ผดุงความยุติธรรม, ผู้ปกป้องพันธะ และ นายทะเบียนศาล

บทที่ ๒  ศาลชั้นที่สอง

บทที่ ๓  ศาลต่างๆ ของสันตะสำนัก

ลักษณะ ๓  ระเบียบที่ต้องปฏิบัติในศาลหมวด ๑  หน้าที่ของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในศาล

หมวด ๒ ขั้นตอนการพิจารณาคดี

หมวด ๓ การกำหนดเวลา และการขยายเวลา

หมวด ๔ สถานที่พิจารณาคดี

หมวด ๕ ผู้ที่สามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีและวิธีการรวบรวม และเก็บรักษาเอกสาร

ลักษณะ ๔ คู่คดีในคดีความหมวด ๑  โจทก์ และจำเลย

หมวด ๒ ตัวแทน และทนาย

ลักษณะ ๕ การดำเนินคดี และการคัดค้าน หมวด ๑ การดำเนินคดี และการคัดค้านทั่วไป

หมวด ๒ การดำเนินคดี และการคัดค้านเฉพาะ

ภาค ๒  คดีแพ่ง

หมวด ๒ หมายศาล และการประกาศหมายศาล

ลักษณะ ๒ การระบุประเด็นปัญหา

ลักษณะที่ ๓  การดำเนินคดี

ลักษณะ ๔ หลักฐานพิสูจน์

หมวด ๑ การให้การของคู่คดี

หมวด ๒ หลักฐานพิสูจน์ที่เป็นเอกสาร

ส่วน ๒ การยื่นเสนอเอกสาร

หมวด ๓ พยานบุคคล  และพยานเอกสาร

ส่วน ๑ ผู้ที่สามารถเป็นพยาน

ส่วน ๒ การนำพยานเข้า  และการคัดออก

ส่วน ๓ การสอบถามพยาน

ส่วน ๔ ความน่าเชื่อถือของคำให้การ

หมวด ๔ ผู้เชี่ยวชาญ