หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลักษณะที่ ๔  โทษ และการลงทัณฑ์อื่นๆ

บทที่ ๑ โทษทางวินัย

Can.1331 $1. An excommunicated person is forbidden:

1.to have any ministerial participation in celebrating the Eucharistic Sacrifice or in any other ceremonies whatsoever of public worship;

2.to celebrate the sacraments and sacramentals and  to receive the sacraments;
3.to discharge any ecclesiastical offices, ministries or functions whatsoever, or to place acts of governance.

$2. If the excommunication has been imposed or declared, the guilty party:

1. wishing to act against the prescriptions of $1, n.1, is to be prevented from doing so or the liturgical action is to stop unless a serious cause intervenes;

2. invalidly places  acts of governance which are only illicit in accord with the norms of $1, n.3;

3. is forbidden to enjoy privileges formerly granted;

4.cannot validly acquire a dignity, office or other function in the Church;

5.cannot appropriate the revenues from any dignity, office, function or pension in the Church.

Can.1332 An interdicted person is bound by the prohibitions of can. 1331, $1, nn.1 and 2; if, however, the interdict has been imposed or declared, the prescription of can.1331 $2, n.1, is to be observed.

Can.1333 $1. A suspension, which can affect clerics alone, forbids:

1. either all or some acts of the power of orders;

2. either all or some acts of the power of governance;

3. the exercise of either all or some rights or functions which are attached to an office.

$2. It can be stated in a law or a precept that a suspended cleric cannot validly  place acts of governance after a condemnatory or declaratory sentence.

$3. A prohibition never affects:

1. the offices or the power of governance which are not subject to the power of the superior who establishes the penalty;

2. the right to a dwelling place which the accused may have by reason of his office;

3. the right to administer goods which may pertain to the office of the suspended cleric himself if the penalty is an automatic one (latae sententiae).

$4. A suspension forbidding one to collect revenues, stipends, pensions or any other such thing carries with it an obligation to make restitution for anything illegitimately collected even in good faith.

Can.1334 $1. Within the limits stated in the preceding cannon, the extent of the suspension is defined by the law or precept itself of by the sentence or decree by which it is imposed.

$2. A law but not a precept can establish an automatic suspension (latae sententiae) without any further determination  or   limitation;   such   a penalty has all the effects enumerated in can.1333, $1.

Can.1335 If a censure prohibits the celebration of the sacraments or sacramentals or the placing of an act of governance, the prohibition is suspended whenever it is necessary to take care of the faithful who are in danger of death; and if an automatic censure (latae senteniae) is not a declared one, the prohibition is also suspended whenever a member of the faithful requests a sacrament, a sacramental or act of governance; this request can be made for any just cause whatsoever.

มาตรา ๑๓๓๑ วรรค ๑ บุคคลที่ถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร ต้องห้าม

๑.มีส่วนใดๆ ด้านศาสนบริการในการถวายบูชามิสซา หรือในพิธีจารีตอื่นๆ ของคารวกิจสาธารณะ

๒.ประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์  หรือสิ่งคล้ายศีล และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

๓. ปฏิบัติงาน หรือศาสนบริการ หรือตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ฝ่ายพระศาสนจักร หรือปฏิบัติกิจการปกครอง

วรรค ๒ ถ้าโทษการถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร มีคำสั่งลงโทษ หรือประกาศแล้ว ผู้ผิด

๑.ถ้าเขาประสงค์ทำขัดข้อกำหนดในวรรค ๑ ข้อ ๑ ต้องถูกห้าม หรือต้องหยุดกิจการทางจารีตพิธีกรรม เว้นแต่จะมีเหตุผลหนักเป็นอุปสรรค

๒.ปฏิบัติกิจการปกครองเป็นโมฆะ ซึ่งกิจกรรมนั้นตามข้อกำหนดในวรรค ๑ ข้อ ๓ เป็นเพียงไม่ชอบด้วยอนุญาตเท่านั้น

๓. ถูกห้ามรับผลประโยชน์จากเอกสิทธิ์ ซึ่งแต่ก่อนได้รับ

๔. ไม่สามารถได้รับเกียรติการงานหรือตำแหน่งหน้าที่อื่นใดในพระศาสนจักร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๕.ไม่สามารถรับผลประโยชน์จากเกียรติ การงาน ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ หรือเงินสวัสดิการที่พระศาสนจักรให้

มาตรา ๑๓๓๒ ผู้ถูกโทษต้องห้าม ต้องข้อห้ามที่กล่าวไว้ในกฎหมายมาตรา ๑๓๓๑ วรรค ๑ ข้อ ๑ และ ๒; ถ้าโทษต้องห้ามมีคำสั่งลงโทษ หรือประกาศแล้ว ข้อกำหนดของกฎหมายมาตรา ๑๓๓๑ วรรค ๒ ข้อ ๑ ต้องปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๓๓๓ วรรค ๑ โทษถูกแขวน ซึ่งมีผลกระทบต่อสมณะเท่านั้น ห้าม

๑. การปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมด หรือบางอย่างที่มาจากอำนาจศีลบวช

๒. การปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมด หรือบางอย่างที่มาจากอำนาจการปกครอง

๓. การใช้สิทธิ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางอย่าง ที่ติดกับตำแหน่งหน้าที่

วรรค ๒ สามารถมีกำหนดไว้ในกฎหมาย หรือคำสั่งได้ว่าสมณะซึ่งต้องโทษถูกแขวนหลังจากมีคำพิพากษาให้ต้องโทษ
โทษ หรือประกาศต้องโทษแล้ว ไม่สามารถปฏิบัติกิจของอำนาจการปกครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วรรค ๓ การห้ามไม่กระทบเลยต่อ:

๑. ตำแหน่งหน้าที่ หรืออำนาจการปกครอง ซึ่งไม่อยู่ใต้อำนาจของผู้ใหญ่ที่กำหนดโทษ

๒. สิทธิการอยู่อาศัย ซึ่งผู้ผิดมี โดยตำแหน่งหน้าที่

๓. สิทธิบริหารทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นของตำแหน่งหน้าที่ของสมณะเองที่ต้องโทษถูกแขวน ถ้าโทษนั้นเป็นโทษชนิดที่ไม่ต้องมีการพิจารณาตัดสิน

วรรค ๔ โทษถูกแขวน ซึ่งห้ามรับผลประโยชน์ เงินมิสซา เงินสวัสดิการ หรืออะไรอื่นๆ ทำนองเดียวกัน มีข้อผูกมัดในตัวมันเอง ให้ต้องใช้คืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับไปแล้ว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะได้รับไปโดยสุจริตใจ

มาตรา ๑๓๓๔ วรรค ๑ ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎหมายมาตราก่อน ขอบข่ายของโทษถูกแขวน ถูกกำหนด  ทั้งโดยกฎหมายเอง หรือโดยคำสั่ง ทั้งโดยคำพิพากษาหรือโดยกฤษฎีกา ซึ่งมีคำสั่ง    ลงทัณฑ์

วรรค ๒ กฎหมาย แต่มิใช่คำสั่ง สามารถกำหนดโทษถูกแขวน ชนิดที่ไม่ต้องมีการพิจารณาตัดสิน โดยไม่มีการกำหนด      หรือการจำกัดอะไรเพิ่มเติมอีก

อันที่จริงโทษชนิดนี้มีผลทุกอย่างที่ถูกกล่าวไว้ในกฎหมายมาตรา ๑๓๓๓ วรรค ๑

มาตรา ๑๓๓๕   ถ้าโทษทางวินัยห้ามประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งคล้ายศีล  หรือห้ามทำกิจการปกครอง การห้ามนั้นถูกระงับไว้ทุกครั้งที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อช่วยเหลือสัตบุรุษที่อยู่ในอันตรายใกล้ตาย ถ้าเป็นโทษทางวินัยชนิดที่ไม่ต้องมีการพิจารณาตัดสิน ยังไม่ถูกประกาศ การห้ามก็ถูกระงับไว้ด้วยทุกครั้งที่สัตบุรุษขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งคล้ายศีลหรือกิจของอำนาจการปกครอง การขอนั้นทำได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันชอบใดๆ