หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ส่วนที่ ๑  ความผิด และการลงโทษโดยทั่วไป ลักษณะที่ ๑  การลงโทษต่อความผิดโดยทั่วไป

ลักษณะที่ ๒  กฎหมายอาญา และบัญญัติอาญา

ลักษณะที่ ๓  บุคคลผู้ที่อยู่ใต้บทลงโทษทางอาญา

ลักษณะที่ ๔  โทษ และการลงทัณฑ์อื่นๆ

บทที่ ๒  โทษชดเชย

บทที่ ๓  โทษเยียวยา  และการใช้โทษบาป

ลักษณะ ๕ การใช้การลงโทษ

ลักษณะ ๖ การสิ้นสุดของโทษ

ส่วนที่ ๒  โทษสำหรับความผิดแต่ละชนิด   ลักษณะ ๑ ความผิดต่อศาสนาและเอกภาพของพระศาสนจักร

ลักษณะ ๒ ความผิดต่ออำนาจฝ่ายพระศาสนจักรและต่อเสรีภาพของพระศาสนจักร

ลักษณะ ๓ การทำหน้าที่ฝ่ายพระศาสนจักรโดยพลการ และความผิดในการทำหน้าที่นั้น

ลักษณะ ๔ ความผิดฐานแจ้งเท็จ

ลักษณะ ๕ ความผิดต่อพันธกรณีพิเศษ

ลักษณะ ๖ ความผิดต่อชีวิตและเสรีภาพของมนุษย์

ลักษณะ ๗ กฎเกณฑ์ทั่วไป