หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมวด ๕ สุสาน

Can.1240 $1. The Church is to have its own cemeteries wherever this can be done, or at least spaces in civil cemeteries destined for the faithful departed and properly blessed.

$2. If however, this cannot be achieved, individual graves are to be properly blessed as often as needed.

Can.1241 $1. Parishes and religious institutes can have their own cemetery.

$2. Other juridic persons or families can also have their own particular cemetery or burial place to be blessed according to the judgment of the local ordinary.

Can.1242 Corpses are not to be buried in churches unless it is a question of interring in their proper church the Roman Pontiff, cardinals or diocesan bishops, even those who are retired.

Can.1243 Particular law is to determine appropriate norms on the discipline to be observed in cemeteries, especially regarding the protecting and fostering of their sacred character.

มาตรา ๑๒๔๐ วรรค ๑ ที่ใดเป็นไปได้ วัดต้องมีสุสานของตนเอง หรืออย่างน้อยให้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งในสุสานสาธารณะที่จัดไว้ สำหรับคริสตชนที่ล่วงลับ และได้รับการเสกอวยพรอย่างถูกต้อง

วรรค ๒ อย่างไรก็ดี ถ้าไม่อาจมีดังเช่นว่านั้น ฝังศพทีไรต้องเสกอวยพรหลุมศพอย่างถูกต้องทุกครั้งไป

มาตรา ๑๒๔๑ วรรค ๑ วัด และสถาบันนักบวช สามารถมีสุสานเฉพาะของตนได้

วรรค ๒ นิติบุคคล หรือครอบครัวอื่นๆ ด้วย สามารถมีสุสาน หรือที่ฝังศพพิเศษของตน ซึ่งต้องเสกอวยพร ถ้าผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่นวินิจฉัยเช่นนั้น

มาตรา ๑๒๔๒ ห้ามฝังศพในวัด เว้นแต่เป็นกรณีของพระสันตะปาปา หรือพระคาร์ดินัล หรือพระสังฆราชสังฆมณฑล แม้เกษียณแล้ว ซึ่งต้องฝังในวัดเฉพาะของตน

มาตรา ๑๒๔๓ กฎหมายเฉพาะ ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม เกี่ยวกับการจัดการสุสาน เป็นต้น ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน และการส่งเสริมเอกลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของสุสาน