หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลักษณะ ๕ การบนบาน และการสาบาน

หมวด ๑ การบนบาน

Can.1191 $1. A vow is a deliberate and free promise made to God concerning a possible and better good which must be fulfilled by reason of the virtue of religion.

$2. Unless they are forbidden by law, all who have the suitable use of reason are capable of making a vow.

$3. A vow made through grave and fear or fraud is null by the law itself.

Can.1192 $1. A vow is public if it is accepted in the name of the Church by a legitimate superior; otherwise, it is private.

$2. A vow is solemn if it is acknowledged as such by the Church; otherwise, it is simple.

$3. A vow is personal if an act of the vowing person is promised; it is real if some thing is promised; it is mixed if it shares the nature of a personal and real vow.

 Can.1193 By its nature a vow obligates only the person who makes it.

Can.1194 A vow ceases when the time appointed for the fulfillment of its obligation has passed, when there is a substantial change in the matter promised or when the condition on which the vow depends or the purpose for which it was made no longer exists; it also ceases through dispensation or commutation.

Can.1195 A person who has power over the matter of the vow can suspend its obligation for as long as its fulfillment would prejudice such a person.

Can.1196 Besides the Roman Pontiff, the following persons can dispense from private vows for a just reason provided a dispensation does not injure a right acquired by others:

1. The local ordinary and the pastor as regards all their own subjects as well as travelers;

2. The superior of a religious institute or society of apostolic life if they are clerical of pontifical right as regards members, novices, and persons who stay day and night in a house of the institute or society;

 3. persons to whom the power of dispensation has been delegated by the Apostolic See or by the local ordinary.

Can.1197 The work promised in a private vow can be commuted to a greater or an equal good by the person who makes the vow; however, a person who has the power of dispensation according to the norm of can.1196 can commute it to a lesser good.

Can.1198 Vows made before religious profession are suspended as long as the person who makes the vow remains in a religious institute.

มาตรา ๑๑๙๑ วรรค ๑ การบนบาน คือ การสัญญาที่ปลงใจและอิสระต่อพระเจ้า เกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่ทำได้ และดีกว่าซึ่งต้องปฏิบัติตาม ด้วยเหตุผลของคุณธรรมทางศาสนา

วรรค ๒ เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้ ทุกคนที่ใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม สามารถทำการบนบานได้

วรรค ๓ การบนบานที่ทำไปเพราะความกลัวอันหนัก และไม่เป็นธรรม หรือเพราะถูกหลอก ไม่เป็นการบนบานโดยกฎหมายเอง

มาตรา ๑๑๙๒ วรรค ๑ การบนบาน   เป็นแบบสาธารณะ ถ้าผู้ใหญ่ที่ชอบด้วยกฎหมายรับในนามพระศาสนจักร มิฉะนั้น เป็นแบบส่วนตัว

วรรค ๒ การบนบาน  เป็นแบบสง่า ถ้าพระศาสนจักรรับรู้เป็นเช่นนั้น มิฉะนั้น เป็นแบบธรรมดา

วรรค ๓ การบนบานเป็นส่วนบุคคล ถ้าบุคคลที่ทำการบนบานสัญญาการกระทำเป็นวัตถุสิ่งของ ถ้าเป็นการสัญญาวัตถุสิ่งของเป็นแบบผสม ถ้าเป็นการสัญญาที่มีลักษณะส่วนบุคคล และวัตถุสิ่งของรวมกัน

มาตรา ๑๑๙๓ ด้วยเหตุผลของตนเอง การบนบานไม่บังคับ นอกจากผู้ทำการบนบานเท่านั้น

มาตรา ๑๑๙๔ การบนบานสิ้นสุดลง เมื่อเวลาที่กำหนดไว้เพื่อทำพันธะให้สำเร็จสิ้นสุดลง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของสิ่งที่สัญญาไว้ หรือเมื่อเงื่อนไขที่การบนบานอิงอยู่ขาดไป หรือจุดประสงค์ของการบนบานหมดไป การบนบานสิ้นสุดลงด้วย เมื่อได้รับการยกเว้น หรือได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๑๙๕ บุคคลผู้มีอำนาจเหนือสิ่งที่บนบาน สามารถหยุดพักพันธะของการบนบานได้นานเท่าที่การปฏิบัติตามการบนบานจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง

มาตรา ๑๑๙๖ นอกจากพระสันตะปาปาแล้ว บุคคลต่อไปนี้สามารถให้การยกเว้นจากการถือตามการบนบานส่วนตัว เมื่อมีเหตุอันชอบ ขอแต่ว่าการยกเว้นนั้นไม่ไปกระทบสิทธิที่ได้มาแล้วของคนอื่น

๑. ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่นและพระสงฆ์เจ้าอาวาส เมื่อเกี่ยวกับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนและผู้พเนจรด้วย

๒. ผู้ใหญ่ของสถาบันนักบวชหรือของคณะชีวิตธรรมทูต ถ้าเป็นสมณะสิทธิสันตะสำนัก เมื่อเกี่ยวกับสมาชิกนวก และบุคคลที่อาศัยอยู่ตลอดวันคืนในบ้านของสถาบัน หรือของคณะ

๓. บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ให้การยกเว้นจากสันตะสำนัก หรือจากผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น

มาตรา ๑๑๙๗ ผู้ที่ทำการบนบานสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ได้บนบานไปแล้ว เป็นสิ่งอื่นที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกัน ส่วนจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ด้อยกว่า ทำได้โดยบุคคลที่มีอำนาจให้การยกเว้นตามกฎเกณฑ์ของมาตรา ๑๑๙๖

มาตรา ๑๑๙๘ การบนบาน ที่ทำก่อนการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ให้พักไว้ก่อน ตราบเท่าที่ผู้ทำการบนบานยังอยู่ในสถาบันนักบวช