หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมวด ๒ บุคคลที่ต้องได้รับ หรือต้องถูกปฏิเสธจารีตพิธีปลงศพพระศาสนจักร

Can.1183 $1. As regards funeral rites catechumens are to be considered members of the Christian faithful.

$2. The local ordinary can permit children to be given ecclesiastical funeral rites if their parents intended to baptize them but they died before their baptism.

$3. In the prudent judgment of the local ordinary, ecclesiastical funeral rites can be granted to baptized members of some non-Catholic church or ecclesial community unless it is evidently contrary to their will and provided their own minister is unavailable.

Can.1184 $1. Unless they have given some signs of repentance before their death, the following are to be deprived of ecclesiastical funeral rites:

1.notorious apostates, heretics and schismatics;

2. persons who had chosen the cremation of their own bodies for reasons opposed to the Christian faith;

 3. other manifest sinners for whom ecclesiastical funeral rites cannot be granted without public scandal to the faithful.

$2. If some doubt should arise, the local ordinary is to be consulted; and his judgment it to be followed.

Can.1185 Any funeral Mass whatsoever is also to be denied a person excluded from ecclesiastical funeral rites.

มาตรา ๑๑๘๓ วรรค ๑ เกี่ยวกับพิธีปลงศพ ผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป ต้องถือเสมือนคริสตชน

วรรค ๒ ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น สามารถอนุญาตให้ประกอบพิธีปลงศพทางพระศาสนจักร แก่เด็กซึ่งบิดามารดาตั้งใจให้รับศีลล้างบาป แต่ต้องมาตายก่อนการรับศีลล้างบาป

วรรค ๓ ผู้รับศีลล้างบาปที่สังกัดพระศาสนจักร หรือชุมชนศาสนจักรที่ไม่เป็นคาทอลิก สามารถได้รับพิธีปลงศพทางพระศาสนจักร โดยการวินิจฉัยที่รอบคอบของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น เว้นแต่ เป็นที่ชัดแจ้งว่า ขัดต่อเจตนาของเขา และขอแต่ว่า เขาไม่สามารถมีศาสนบริกรของเขาเอง

มาตรา ๑๑๘๔ วรรค ๑ ต้องไม่ประกอบพิธีปลงศพทางพระศาสนจักร ให้แก่บุคคลเหล่านี้ เว้นแต่ ก่อนตายเขาได้ให้เครื่องหมายการกลับใจบางอย่าง

๑. บรรดาผู้ฉาวโฉ่ที่ทิ้งความเชื่อ ที่ยึดความเชื่อผิด และที่แยกตัวออกออกจากพระศาสนจักร

๒.ผู้ที่เลือกการเผาศพตนเอง เพราะเหตุผลที่ขัดต่อความเชื่อคริสตัง

๓. คนบาปเปิดเผยอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถประกอบพิธีปลงศพทางพระศาสนจักรโดยไม่เป็นที่สะดุดสาธารณะแก่คริสตชน

วรรค ๒ เมื่อเกิดมีข้อสงสัยใดๆ ขึ้น ให้ปรึกษากับผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น คำวินิจฉัยของท่านต้องปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๑๘๕ ผู้ที่ถูกปฏิเสธการปลงศพทางพระศาสนจักร ก็ต้องถูกปฏิเสธมิสซาปลงศพใดๆ ไม่ว่าด้วย