หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลักษณะ ๖ ศีลบรรพชา
 

Can.1008 By divine institution some among Christ’s faithful are, through the sacrament of order, marked with an indelible character and are thus constituted sacred ministers; Thereby they are consecrated and deputed so that, each according to his own grade, they fulfil, in the person of Christ the Head, the offices of teaching, sanctifying and ruling, and so they nourish the people of God.

Can.1009 $1 The orders are the episcopate, the priesthood and the diaconate.

$2 They are conferred by the laying on of hands and the prayer of consecration which the liturgical books prescribe for each grade

๑๐๐๘ โดยศีลบรรพชา ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระเจ้า บางคนจากบรรดาคริสตชนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการประทับตราด้วยเครื่องหมายอันมิอาจลบเลือนได้ กล่าวคือ ศาสนบริกรเหล่านี้ได้รับการอภิเษก และรับการมอบหมายให้แต่ละคนอภิบาลประชากรของพระเจ้า ตามฐานันดรของตน โดยการทำหน้าที่สั่งสอน ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และปกครอง ในพระบุคคลของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นศีรษะ

๑๐๐๙ วรรค ๑ ลำดับฐานันดรสงฆ์ ได้แก่  พระสังฆราช พระสงฆ์  และสังฆานุกร

วรรค ๒ ฐานันดรเหล่านี้ ถูกมอบด้วยการปกมือ และการภาวนาอภิเษก ซึ่งหนังสือพิธีกรรมกำหนดไว้สำหรับแต่ละฐานันดร