หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

หมวด ๒ ศาสนบริกรศีลแห่งการสำนึกกลับใจ

หมวด ๓ ผู้สารภาพบาป

หมวด ๔ พระคุณการุณย์

ลักษณะ ๕ ศีลเจิมคนป่วย

หมวด ๑ การประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์

หมวด ๒ ศาสนบริกร ศีลเจิมคนป่วย

หมวด ๓ ผู้รับศีลเจิมคนป่วย

ลักษณะ ๖ ศีลบรรพชา

หมวด ๑ การประกอบศีลบรรพชา และศาสนบริกร

หมวด ๒ ผู้รับศีลบรรพชา

ส่วน ๑ สิ่งต้องการในผู้สมัคร

ส่วน ๒ สิ่งจำเป็นต้องมีก่อนการบวช

ส่วน ๓ เรื่องผิดกฎเกณฑ์ และข้อขัดขวาง

ส่วน ๓ เรื่องผิดกฎเกณฑ์ และข้อขัดขวาง

หมวด ๓ การจดบันทึกและหลักฐานการบวช

ลักษณะ ๗ การแต่งงาน

หมวด ๑ การเอาใจใส่ด้านอภิบาลและสิ่งที่จำเป็นก่อนพิธีแต่งงาน

หมวด ๒ ข้อขัดขวางที่ทำให้การแต่งงาน เป็นโมฆะโดยทั่วไป

หมวด ๓ ข้อขัดขวางที่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะโดยเฉพาะ

หมวด ๔ การยินยอมในการแต่งงาน

หมวด ๕ รูปแบบของการประกอบพิธีแต่งงาน

หมวด ๖ การแต่งงานของผู้ถือนิกายต่างกัน

หมวด ๗ การประกอบพิธีแต่งงานอย่างลับ

หมวด ๘ ผลของการแต่งงาน

หมวด ๙ การแยกกันของคู่แต่งงาน ส่วน ๑ การสิ้นสุดของพันธะ

ส่วน ๒ การแยกกันโดยที่พันธะการแต่งงานยังคงอยู่

ส่วน ๒ การแยกกันโดยที่พันธะการแต่งงานยังคงอยู่ ส่วน ๑ การทำให้ถูกต้องแบบง่าย

ส่วน ๒ การรักษาที่รากเหง้า