หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

บรรพ ๔ หน้าที่  ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

 

ภาค ๑  ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

 

ลักษณะ ๑ ศีลล้างบาป

 

หมวด ๒ ศาสนบริกรศีลล้างบาป

 

หมวด ๓ ผู้ที่จะรับศีลล้างบาป

 

หมวด 4 พ่อ-แม่อุปถัมภ์

 

หมวด ๕ การพิสูจน์ และบันทึกศีลล้างบาป

 

ลักษณะ ๒ ศีลกำลัง

 

หมวด ๑   การเฉลิมฉลองศีลกำลัง

 

หมวด ๒ ศาสนบริกรศีลกำลัง

 

หมวด ๓ ผู้รับศีลกำลัง

 

หมวด ๔ พ่อแม่อุปถัมภ์

 

หมวด ๕ การพิสูจน์ และการบันทึกศีลกำลัง

 

ลักษณะ ๓ ศีลมหาสนิท

 

หมวด ๑ การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท

 

ส่วน ๑ ศาสนบริกรศีลมหาสนิท

 

ส่วน ๒ การมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิท

 

ส่วน ๓ จารีต  และพิธีเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท

 

ส่วน ๔ เวลา และสถานที่เฉลิมฉลองศีลมหาสนิท

 

หมวด ๒   การเก็บรักษา  และการเคารพศีลมหาสนิท

 

หมวด ๓ เงินถวาย เพื่อการถวายบูชามิสซา

 

ลักษณะ ๔ ศีลแห่งความสำนึกกลับใจ

 

หมวด ๑ การประกอบพิธีศีลแห่งการสำนึกกลับใจ