หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

หมวด ๓ สภาสงฆ์ และคณะที่ปรึกษา

หมวด ๔ คณะสมณะภาวนา

 หมวด ๕ สภาอภิบาล

หมวด ๖ วัดปกครอง เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

หมวด ๗ หัวหน้าเขต

หมวด ๘ อธิการโบสถ์และพระสงฆ์ประจำวัดน้อย    ส่วน ๑ อธิการโบสถ์

ส่วน ๒ พระสงฆ์ประจำวัดน้อย

 ภาค ๓  สถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว  และคณะชีวิตแพร่ธรรม

ลักษณะ ๒สถาบันนักพรต

หมวด ๑ บ้านนักพรต การตั้งและการยุบ

หมวด ๒ การปกครองสถาบัน

สมัชชา

ส่วน ๓ ทรัพย์สินฝ่ายโลกและการบริหาร

หมวด ๓ การรับผู้สมัครและการอบรมสมาชิก

ส่วน ๒ นวกภาพและการฝึกอบรมนวกะ

ส่วน ๓ การปฏิญาณตนของนักพรต

ส่วน ๔ การฝึกอบรมนักพรต

หมวด ๔ หน้าที่และสิทธิของสถาบันและของสมาชิก

หมวด ๕ งานแพร่ธรรมของสถาบัน

การแยกสมาชิกออกจากสถาบัน   ส่วน ๑  การย้ายไปสถาบันอื่น

ส่วน ๒  การออกจากสถาบัน

การขับสมาชิกออกจากสถาบัน

หมวด ๗ นักพรตที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช

หมวด ๘ ชมรมอธิการชั้นผู้ใหญ่

ลักษณะ ๓ สถาบันนักบวชแบบฆราวาส

ตอน  ๒ คณะชีวิตแพร่ธรรม