หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ส่วน ๓ พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วย

Can. 403 $1. When the pastoral needs of the diocese warrant it one or several auxiliary bishops are to be appointed at the request of the diocesan bishop; an auxiliary bishop does not possess the right of succession.

$2. An auxiliary bishop equipped with special faculties can be given to a diocesan bishop in more serious circumstances even of a personal character.

$3. If it appears more opportune to the Holy See, it can ex officio appoint a coadjutor bishop who is also equipped with special faculties; a coadjutor bishop does possess the right of succession.

Can. 404 $1. A coadjutor bishop takes possession of his office when he personally or through his proxy has presented the apostolic letter of and the college of consultors in the presence of the chancellor of the curia who officially records the event.

$2. An auxiliary bishop takes possession of his office when he has presented the apostolic letter of appointment to the diocesan bishop in the presence of the chancellor of the curia who officially records the event.

$3. If, however, the diocesan bishop is completely hindered, it is sufficient for both a coadjutor bishop and an auxiliary bishop to present the apostolic letter of appointment to the college of consultors in the presence of the chancellor of the curia.

Can. 405 $1. A coadjutor bishop and an auxiliary bishop have the obligations and rights which are determined in the prescriptions of the following canons as well as  those which are defined in the letter of their appointment.

$2. A coadjutor bishop and the auxiliary bishop mentioned in can. 403, $2, aid the diocesan bishop in the entire governance of the diocese and take his place if he is absent or impeded.

Can. 406 $1. A coadjutor bishop as well as the auxiliary bishop mentioned in can. 403,

$2, is to be appointed a vicar general by the diocesan bishop; moreover the diocesan bishop is to commit to such a bishop rather than to others those  matters  which   by  law require a special mandate.$2. Unless another provision has been made in the apostolic letter and with due regard for the prescription of $1, the diocesan bishop should appoint his auxiliary or auxiliaries as vicars general or at least episcopal vicars, dependent upon his authority alone, or that of a coadjutor bishop or the auxiliary bishop mentioned in can. 403, $2.

Can. 407 $1. In order to foster the present and future good of the diocese as much as possible, the diocesan bishop, the coadjutor and the auxiliary bishop mentioned in can. 403,$2, are to consult with one another on matters of major importance.

$2. In considering matters of major importance, especially of a pastoral character, the diocesan bishop is to consult his auxiliary bishops before others.

$3. Because they have been called upon to share part of the concerns of the diocesan bishop, a coadjutor bishop and an auxiliary bishop are so to fulfill their duties that they proceed in harmony with him in their efforts and intentions.

Can. 408 $1. Unless they are prevented from doing so by reason of a just impediment, a coadjutor bishop and an auxiliary bishop are obliged to perform the pontifical and other functions to which the diocesan bishop is bound whenever he requests them to.

$2. The diocesan bishop is not to entrust habitually to another those episcopal rights and functions which the coadjutor or auxiliary bishop can exercise.

Can. 409 $1. Upon the vacancy of the episcopal see the coadjutor bishop immediately becomes the bishop of the diocese for which he had been appointed provided he has legitimately taken possession of it.

$2. Unless other provisions have been made by the competent authority, upon the vacancy of the episcopal   see   an   auxiliary  bishop retains all and only those  powers  and faculties  which he possessed as vicar  general or as episcopal vicar while the see was filled until a new bishop takes possession of the see; if, however, he has not been designated diocesan administrator, he may exercise this same power, conferred by law, under the authority of the diocesan administrator who presides over the governance of the diocese.

Can. 410 A coadjutor bishop and an auxiliary bishop are obliged to reside within the diocese like the diocesan bishop and they are not to leave the diocese except for a short time, unless they are fulfilling some other office outside the diocese or they are on vacation, which is not to exceed one month.

Can. 411 The prescriptions of cann. 401 and 402, $2 on resignation from office are applicable to a coadjutor and an auxiliary bishop.

๔๐๓ วรรค ๑ เมื่อความต้องการด้านอภิบาลของสังฆมณฑลเรียกร้องให้มี ให้แต่งตั้งพระสังฆราชผู้ช่วย องค์หนึ่ง หรือหลายองค์ ตามคำขอร้องของพระ-สังฆราชสังฆมณฑล พระสังฆราชผู้ช่วยไม่ได้รับสิทธิ์สืบตำแหน่ง

วรรค ๒ พระสังฆราชผู้ช่วยที่พร้อมกับมีอำนาจพิเศษสามารถได้รับการแต่งตั้งมาช่วยพระสังฆราชสังฆมณฑล ในกรณีแวดล้อมที่มีความสำคัญค่อนข้างมาก หรือแม้เพราะเห็นแก่คุณสมบัติพิเศษ ส่วนตัวของท่านเอง

วรรค ๓ โดยหน้าที่แล้ว    หากสันตะสำนักเห็นว่าเหมาะกว่าก็สามารถแต่งตั้งพระสังฆราชรองพร้อมกับมีอำนาจพิเศษด้วย พระสังฆราชรองมีสิทธิ์สืบตำแหน่ง

๔๐๔ วรรค ๑ พระสังฆราชรองเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ เมื่อท่านเองหรือโดยตัวแทน ยื่นหนังสือแต่งตั้งจากสันตะสำนักต่อพระสังฆราชสังฆมณฑล   และคณะที่ปรึกษา ต่อหน้าเลขาธิการสำนักสังฆ-มณฑล ซึ่งเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ

วรรค ๒ พระสังฆราชผู้ช่วยเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ เมื่อท่านยื่นหนังสือแต่งตั้งจากสันตะสำนักต่อพระสังฆราชสังฆมณฑล ต่อหน้าเลขาธิการสำนักงานสังฆมณฑล ซึ่งเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ

วรรค ๓ อย่างไรก็ตาม ถ้าพระสังฆราชสังฆมณฑลถูกขัดขวางโดยสิ้นเชิง เป็นการเพียงพอที่พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วย จะยื่นหนังสือแต่งตั้งจากสันตะสำนักต่อคณะที่ปรึกษา ต่อหน้าเลขาธิการสำนักงานสังฆมณฑล

๔๐๕ วรรค ๑ พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วยมีหน้าที่และสิทธิ ซึ่งบัญญัติไว้ในข้อกำหนดของมาตราต่อไปรวมทั้งที่กำหนดไว้ในหนังสือแต่งตั้งด้วย

วรรค ๒ พระสังฆราชรอง และพระ-สังฆราชผู้ช่วยดังที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔๐๓ วรรค ๒     ช่วยพระสังฆราชสังฆมณฑลในการปกครองทั้งหมดของสังฆ-มณฑลและทำหน้าที่แทนเมื่อท่านไม่อยู่หรือถูกขัดขวาง

๔๐๖ วรรค ๑ พระสังฆราชสังฆมณฑลต้องแต่งตั้งพระสังฆราชรองและเช่นเดียวกัน      พระสังฆราชผู้ช่วยที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔๐๓ วรรค ๒ เป็นอุปสังฆราช  ยิ่งไปกว่านั้นพระสังฆราชสังฆมณฑลต้องมอบหมายงาน ซึ่งตามกฎหมายต้องมีคำสั่งพิเศษให้แก่พระสังฆราชดังกล่าวก่อนผู้อื่น

วรรค ๒ เว้นไว้แต่ว่า มีระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือแต่งตั้งจากสันตะ-สำนักและโดยคงไว้ซึ่งข้อกำหนดของวรรค ๑ พระสังฆราชสังฆมณฑลควรแต่งตั้งผู้ช่วยองค์หนึ่งหรือหลายองค์ เป็นอุปสังฆราชหรืออย่างน้อยเป็นผู้ช่วยพระสังฆราช โดยขึ้นกับท่านเพียงผู้เดียว หรือขึ้นกับพระสังฆราชรองหรือพระสังฆราชผู้ช่วยที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔๐๓ วรรค ๒

๔๐๗ วรรค ๑ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของสังฆ-มณฑลเท่าที่สามารถทำได้ พระสังฆราชสังฆมณฑล       พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วยตามที่มีกล่าวไว้ใน

มาตรา ๔๐๓ วรรค ๒ ต้องปรึกษาซึ่งกันและกันในเรื่องที่มีความสำคัญมาก

วรรค ๒ ในการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นการอภิบาล พระสังฆราชสังฆมณฑลต้องปรึกษากับพระสังฆราชผู้ช่วยก่อนผู้อื่น

วรรค ๓ พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วยต้องพยายามและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพระ-สังฆราชสังฆมณฑล เพราะพวกท่านถูกเรียกให้มามีส่วนร่วมในงานของพระ-สังฆราช

๔๐๘ วรรค ๑ เว้นไว้แต่ว่า พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วย มีอุปสรรคขัดขวางอันชอบ พวกท่านต้องประกอบพิธีกรรมอย่างสง่า และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งพระสังฆราชสังฆมณฑลต้องปฏิบัติ เมื่อไรก็ตาม เมื่อพระสังฆราชขอร้องพวกท่านให้กระทำแทน

วรรค ๒ พระสังฆราชสังฆ-มณฑลต้องไม่มอบสิทธิและหน้าที่ ซึ่งพระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วยสามารถปฏิบัติได้แก่ผู้อื่นเป็นประจำ๔๐๙ วรรค ๑ เมื่อตำแหน่งพระสังฆราชว่างลง พระสังฆราชรองขึ้นเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลทันที ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ขอแต่ว่าท่านได้ทำการครอบครองตำแหน่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน

วรรค ๒ เว้นไว้แต่ว่า มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจ เมื่อตำแหน่งพระสังฆราชว่างลง พระสังฆราชผู้ช่วยยังคงไว้เพียงแต่อำนาจและหน้าที่ทั้งหมด ที่ท่านมีในฐานะเป็นอุป-สังฆราชหรือผู้ช่วยพระสังฆราชในขณะที่ตำแหน่งพระสังฆราชยังไม่ว่างลง จนกว่าพระสังฆราชองค์ใหม่ขึ้นครองตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านมิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการสังฆมณฑล ท่านก็สามารถใช้อำนาจเดียวกันนี้ที่กฎหมายมอบให้ ภายใต้อำนาจของผู้บริหารสังฆ-มณฑล ผู้ซึ่งทำหน้าที่ปกครองสังฆ-มณฑล

๔๑๐ พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วยต้องพำนักอยู่ในสังฆมณฑล เช่นเดียวกับ พระสังฆราชสังฆมณฑล และต้องไม่ออกนอกสังฆมณฑล เว้นแต่ช่วงเวลาสั้นๆ เว้นไว้แต่ว่าพวกท่านต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกสังฆมณฑล หรืออยู่ระหว่างพักร้อน ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งเดือน

๔๑๑ ข้อกำหนดของมาตรา ๔๐๑ และ ๔๐๒ วรรค ๒ ในเรื่องการลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ใช้กับพระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วยด้วย