หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตอน ๒  พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นและการรวมกลุ่ม
ลักษณะ ๑ พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นและอำนาจที่บัญญัติให้
หมวด ๑ พระศาสนจักรเฉพาะถิ่น

Can. 368 Particular churches in which and from which exists the one and unique Catholic Church are first of all dioceses; to which unless otherwise evident are likened a territorial prelature, a territorial abbacy, an apostolic vicariate, an apostolic prefecture, and an apostolic administration which has been erected on a stable basis.

Can. 369 A diocese is a portion of the people of God which is entrusted for pastoral care to a bishop with the cooperation of the presbyterate so that, adhering to its pastor and gathered by him in the Holy Spirit through the gospel and the Eucharist,  it constitutes a particular church in which the one, holy, catholic and apostolic Church of Christ is truly present and operative.

Can. 370 A territorial prelature or territorial abbacy is a certain portion established within certain territorial boundaries and whose care, due to special circumstances, is entrusted to some prelate or abbot who governs it as its proper pastor, like a diocesan bishop.

Can. 371 $1. An apostolic vicariate or an apostolic prefecture is a certain portion of the people of God which is not yet erected into a diocese, due to particular circumstances, and whose pastoral care is entrusted to an apostolic  vicar  or   to   an  apostolic prefect who governs it in the name of the Supreme Pontiff.

$2. An apostolic administration is a certain portion of the people of God which is not erected into a diocese by the Supreme Pontiff due to particular and very serious reasons and whose pastoral care is entrusted to an apostolic administrator who governs it in the name of the Supreme Pontiff.

Can. 372 $1. As a rule that portion of the people of God which constitutes a diocese or some other particular church is limited to a definite territory so that it comprises all the faithful who inhabit that territory.

$2. Nevertheless, there can be erected within the same territory particular churches which are distinct by reason of the rite of the faithful or some similar reason when such is deemed advantageous in the judgment of the supreme authority of the Church after it has listened to the conferences of bishops concerned.

Can. 373 It is within the sole competence of the supreme authority of the Church to erect particular churches; once they have been legitimately erected these churches enjoy juridic personality by reason of the law itself.

Can. 374 $1. Each and every diocese or other paricular church is to be divided into distinct parts or parishes

 

$2. In order to foster pastoral care through common action several neighboring parishes can be joined together into special groups such as vicariates forane.

๓๖๘  พระศาสนจักรเฉพาะถิ่น ซึ่งในและจากพระศาสนจักรเฉพาะถิ่นนั้นประกอบขึ้นเป็นพระศาสนจักรคาทอลิกเดียวและเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ก่อนอื่นประกอบด้วยสังฆมณฑล เว้นไว้แต่ว่า ปรากฏชัดเป็นอย่างอื่น ที่เหมือนสังฆมณฑล ยังมีเขตสังฆองค์กร เขตอาราม เขตปกครองโดยผู้แทนสันตะสำนัก เขตปกครองโดยหัวหน้าจากสันตะสำนักและเขตดูแลของสันตะสำนัก ซึ่งได้ตั้งขึ้นอย่างถาวร

๓๖๙ สังฆมณฑล คือ   ส่วนหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้าที่มอบให้พระสังฆราชดูแลอภิบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ร่วมงาน เพื่อว่าประชากรของพระเจ้าโดยการยึดติดกับนายชุมพาบาลของตน และรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยท่านในพระจิต อาศัยพระวรสารและศีลมหาสนิทประกอบขึ้นเป็นพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น พระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบจากอัครสาวก อยู่ในและดำเนินการในพระศาสนจักรเฉพาะถิ่นนี้จริงๆ

๓๗๐ เขตสังฆองค์กรหรือเขตอารามคือ ส่วนหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้าซึ่งตั้งอยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่หนึ่งและโดยเหตุที่มีกรณีแวดล้อมพิเศษ การดูแลเอาใจใส่มอบให้แก่สังฆนายก (prelate) หรือแก่อธิการอาราม (abbot) ซึ่งปกครองในฐานะเป็นนายชุมพาบาลเฉพาะของพื้นที่นั้นเฉกเช่นพระสังฆราชสังฆมณฑล

๓๗๑ วรรค ๑ เขตปกครองโดยผู้แทนสันตะสำนัก (apostolic vicariate) หรือเขตปกครองโดยหัวหน้าจากสันตะสำนัก เป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้า ซึ่งโดยเหตุที่มีกรณีแวดล้อมพิเศษและยังตั้งเป็นสังฆมณฑลไม่ได้ จึงมอบ
ให้ผู้แทนสันตะสำนักหรือหัวหน้าจากสันตะสำนักเป็นผู้อภิบาลดูแล    และปกครองในนามของพระสันตะปาปา

วรรค ๒ เขตดูแลของสันตะสำนัก (apostolic administration) เป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้า ซึ่งเพราะเหตุผลเฉพาะและสำคัญมากจริงๆ พระ-สันตะปาปามิได้ตั้งให้เป็นสังฆมณฑล และมอบให้ผู้ดูแลของสันตะสำนักเป็นผู้อภิบาลดูแล ปกครอง ในนามของพระองค์

๓๗๒ วรรค ๑ ให้ถือเป็นกฎไว้ว่า ส่วนหนึ่งของประชากรของพระเป็นเจ้าที่ประกอบขึ้นเป็นสังฆมณฑลหรือพระ-ศาสนจักรเฉพาะถิ่นอื่นใดก็ตาม ให้จำกัดอยู่ในเขตพื้นที่ที่แน่ชัด เพื่อให้พื้นที่นั้นครอบคลุมสัตบุรุษที่อาศัยในเขตนั้น

วรรค ๒ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใดซึ่งตามการตัดสินของผู้ทรงอำนาจสูงสุดของพระศาสนจักรหลังจากได้ฟังความเห็นของสภาพระสังฆราชที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า พระ-ศาสนจักรเฉพาะถิ่นที่มีความแตกต่างกันเพราะจารีตของสัตบุรุษ หรือด้วยเหตุผลอื่นที่คล้ายคลึงกัน สามารถตั้งอยู่ในเขตเดียวกันได้

๓๗๓ ผู้ทรงอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียวเท่านั้น มีอำนาจจัดตั้งพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น เมื่อได้ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นก็เป็นนิติบุคคลโดยตัวบทกฎหมายเอง

๓๗๔ วรรค ๑ สังฆมณฑลหรือพระ-ศาสนจักรเฉพาะถิ่นใดไม่ว่า ให้แบ่งเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่า เขตปกครองวัด

วรรค ๒ เพื่อส่งเสริมงานอภิบาลโดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน เขตปกครองวัดหลายเขตที่อยู่ใกล้กันสามารถรวมกันเป็นกลุ่มเฉพาะเช่น แขวงสังฆมณฑล