หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภาค ๒  ธรรมนูญแห่งฐานานุกรมของพระศาสนจักร

ตอน ๑  อำนาจสูงสุดของพระศาสนจักร

หมวด ๑   สมเด็จพระสันตะปาปา และคณะพระสังฆราช

Can. 330 Just as, by the Lord’s decision, Saint Peter and the other Apostles constitute one college, so in a similar way the Roman Pontiff, successor of Peter, and the bishops, successors of the Apostles, are joined together.

Can.331 The bishop of the Church of Rome, in whom resides the office given in a special way by the Lord to Peter, first of the Apostles and to be transmitted to his successors, is head of the college of bishops, the Vicar of Christ and Pastor of the universal Church on earth; therefore, in virtue of his office he enjoys supreme, full, immediate and universal ordinary power in the Church, which he can always freely exercise.

Can. 332 $1. The Roman Pontiff obtains full and supreme power in the Church by means of legitimate election accepted by him together with episcopal consecration; therefore, one who is already a bishop obtains this same power from the moment he accepts his election to the pontificate, but if the one elected lacks the episcopal character, he is to ordained a bishop immediately.

$2. If it should happen that the Roman Pontiff resigns his office, it is required for validity that he makes the resignation freely and that it be duly manifested, but not that it be accepted by anyone.

Can. 333 $1. The Roman Pontiff, by virtue of his office, not only has power in the universal Church but also possesses a primacy of ordinary  power over all particular churches and groupings of churches by which the proper, ordinary and immediate power which bishops possess in the particular churches entrusted to their care is both strengthened and safeguarded.

$2. The Roman Pontiff, in fulfilling the office of the supreme pastor of the Church is always united in communion with the other bishops and with the universal Church; however, hehas the right, according to the needs of the Church, to determine the manner, either personal or collegial, of exercising this function.

$3. There is nither appeal nor recourse against a decision or decree of the Roman Pontiff.

Can. 334 In exercising his office the Roman Pontiff is assisted by the bishops who aid him in various ways and among these is the synod of bishops; moreover the cardinals assist him as do other persons and other institutes according to the needs of the times; all these persons and institutes, In his name and by his authority, carry out the task committed to them for the good of all the churches, according to the norms defined by law.

Can. 335 When the Roman See is vacant or entirely impeded nothing is to be innovated in the governance of the universal Church; however, special laws enacted for these circumstances are to be observed

๓๓๐ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า    นักบุญเปโตรและอัครสาวกอื่นๆ ประกอบเป็นคณะเดียวฉันใด พระ-สันตะปาปา ผู้สืบตำแหน่งนักบุญเปโตร และบรรดาพระสังฆราชผู้สืบตำแหน่งอัครสาวก ก็ประกอบเป็นหนึ่งเดียวกันฉันนั้น

ส่วน ๑ สมเด็จพระสันตะปาปา

๓๓๑ พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม   ผู้ซึ่งได้รับมอบตำแหน่งหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบเป็นพิเศษ แก่นักบุญเปโตรผู้เป็นอันดับแรกในบรรดาอัครสาวก และต้องถ่ายทอดตำแหน่งนี้แก่ผู้สืบตำแหน่งของท่านต่อไป    ท่านเป็นหัวหน้าคณะพระสังฆราช เป็นผู้แทนของพระคริสตเจ้า    และเป็นนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรสากลในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ โดยตำแหน่งหน้าที่ของท่าน ท่านจึงมีอำนาจปกติสูงสุด เต็มเปี่ยมโดยตรงและสากลในพระศาสนจักร ซึ่งท่านสามารถใช้อำนาจนี้อย่างอิสระเสมอ

๓๓๒ วรรค ๑ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงได้รับอำนาจเต็มและสูงสุดในพระ-ศาสนจักร โดยวิธีการเลือกตั้งอันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งท่านเองยอมรับพร้อมกับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกที่มีฐานันดรพระสังฆราชอยู่แล้ว ก็จะได้รับอำนาจเป็นพระ-สันตะปาปาทันทีที่ผู้นั้นยอมรับผลการเลือกตั้ง แต่ถ้าหากผู้ที่ได้รับเลือกยังมิได้มี

ฐานันดรพระสังฆราช ก็ให้ผู้นั้นรับอภิเษกเป็นพระสังฆราชในขณะนั้นเลย

วรรค ๒ หากเกิดกรณีที่พระสันตะปาปาสละตำแหน่งของท่าน เพื่อให้การสละตำแหน่งมีผล ต้องให้การสละตำแหน่งนั้นเป็นไปอย่างอิสระ และต้องแสดงเจตจำนงนี้อย่างถูกต้อง     โดยไม่จำเป็นให้ผู้ใดยอมรับการสละตำแหน่งดังกล่าว

๓๓๓ วรรค ๑ พระสันตะปาปาอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของท่านเอง มีอำนาจไม่เพียงแต่ในพระศาสนจักรสากลเท่านั้นแต่ยังมีอำนาจปกติอันสูงสุดเหนือพระศาสนจักรท้องถิ่นทั้งหมดและเหนือกลุ่มของพระศาสนจักรเหล่านั้นด้วย และอำนาจสูงสุดของพระองค์ ทำให้อำนาจ เฉพาะ ปกติและโดยตรง ซึ่งบรรดาพระสังฆราชมีในพระศาสนจักรท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของตน มีความมั่นคงและปลอดภัย

วรรค ๒ พระสันตะปาปาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อภิบาลสูงสุดของพระศาสนจักร พระองค์ปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวเสมอกับบรรดาพระสังฆราชอื่นๆ และยิ่งกว่านั้นกับพระศาสนจักรสากล

ด้วย อย่างไรก็ตาม พระองค์มีสิทธิกำหนดรูปแบบการใช้อำนาจนี้ไม่ว่าเป็นแบบส่วนตัวหรือเป็นแบบหมู่คณะ ทั้งนี้ตามความจำเป็นของพระศาสนจักร

วรรค ๓ ไม่มีการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน โต้แย้งคำตัดสินหรือกฤษฎีกาของพระสันตะปาปา

๓๓๔ บรรดาพระสังฆราชพร้อมให้ความช่วยเหลือพระสันตะปาปาในการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ โดยให้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในรูปแบบเหล่านั้นคือ สมัชชาพระสังฆราช นอกนั้น บรรดาพระคาร์ดินัล รวมทั้งบุคคลอื่น และองค์กรต่างๆ ก็มีส่วนช่วยเหลือพระองค์ตามความจำเป็นของยุคสมัย บุคคลและองค์กรเหล่านี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบในนามและอำนาจของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักรทั้งมวลตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้

๓๓๕ เมื่อตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง หรือเมื่อพระองค์ถูกขัดขวางมิให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสิ้นเชิง ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการปกครองพระ-ศาสนจักรสากล อย่างไรก็ตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ตราไว้พิเศษ สำหรับสถานการณ์เหล่านี้