หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภาค ๒  ธรรมนูญแห่งฐานานุกรมของพระศาสนจักร

ตอน ๑  อำนาจสูงสุดของพระศาสนจักร

หมวด ๑   สมเด็จพระสันตะปาปา และคณะพระสังฆราช

Can. 330 Just as, by the Lord’s decision, Saint Peter and the other Apostles constitute one college, so in a similar way the Roman Pontiff, successor of Peter, and the bishops, successors of the Apostles, are joined together.

Can.331 The bishop of the Church of Rome, in whom resides the office given in a special way by the Lord to Peter, first of the Apostles and to be transmitted to his successors, is head of the college of bishops, the Vicar of Christ and Pastor of the universal Church on earth; therefore, in virtue of his office he enjoys supreme, full, immediate and universal ordinary power in the Church, which he can always freely exercise.

Can. 332 $1. The Roman Pontiff obtains full and supreme power in the Church by means of legitimate election accepted by him together with episcopal consecration; therefore, one who is already a bishop obtain