หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลักษณะ ๙ ตำแหน่งหน้าที่ในพระศาสนจักร

Can.145 $1 An ecclesisatical office is any function constituted in a stable manner by divine or ecclesiastical law to be exercised for a spiritual.

$2 The obligations and the rights      proper     to    individual ecclesiastical offices are defined either in the law by which the office is constituted or in the decree of a competent authority by which it is at the same time constituted and conferred.

๑๔๕. วรรค ๑ ตำแหน่งหน้าที่ในพระศาสนจักรคือหน้าที่ใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยกฎพระเจ้าหรือกฎหมายพระศาสนจักรในลักษณะที่มั่นคง การปฎิบัติหน้าที่นี้เพื่อจุดประสงค์ฝ่ายจิต

วรรค ๒ หน้าที่และสิทธิเฉพาะของตำแหน่งหน้าที่แต่ละอย่างในพระ