หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลักษณะ ๕ บทบัญญัติและกฎระเบียบ

Can.94 $1 Statutes in the proper sense are ordinances which are established in aggregates of persons or of things according to the norm of law and by which their purpose, constitution, government and operation are defined.

$2 The statutes of an aggregate of persons bind only its legitimate members; the statutes of an aggregate of things bind only those who govern it.

Can.95 $1 Rules of order are rules or norms to be observed in assemblies of persons, whether the assemblies were convoked by ecclesiastical authority or called together freely by the Christian faithful of are other kinds of celebrations. These rules define the constitution, government and procedures or the assembly.

$2 In assemblies or celebrations the rules of order oblige all those who participate.

๙๔. บทบัญญัติตามความหมายของคำคือ ระเบียบแบบแผนที่ตราไว้สำหรับการรวมตัวของบุคคลหรือทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งโดยระเบียบนี้กำหนดจุดประสงค์ ธรรมนูญ การปกครองและวิธีการปฏิบัติไว้

วรรค ๒ บทบัญญัติอันว่าด้วยการรวมตัวของบุคคล ใช้บังคับเฉพาะสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนบทบัญญัติอันว่าด้วยการรวมตัวของทรัพย์สิน ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ดูแลจัดการเท่านั้น

วรรค ๓ ข้อกำหนดของบทบัญญัติซึ่งออกและประกาศใช้ด้วยอำนาจนิติบัญญัติ ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดแห่งมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย๙๕. กฎระเบียบคือกฎเกณฑ์ หรือบรรทัดฐาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติในการชุมนุมของบุคคล ไม่ว่าการชุมนุมนั้นถูกเรียกมาโดยอำนาจของพระศาสนจักร หรือการรวมตัวอย่างอิสระของ  คริสตชนและในการเฉลิมฉลองอื่นๆ กฎระเบียบเหล่านี้กำหนดธรรมนูญ การควบคุมและขั้นตอนของการชุมนุม

วรรค ๒ กฎระเบียบเหล่านี้บังคับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมหรือการเฉลิมฉลอง