หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร  บรรพ  1

 

ลักษณะ 1  กฎหมายพระศาสนจักร

 

ลักษณะ 2  ประเพณี

 

ลักษณะ 3  กฤษฎีกาทั่วไปและคำแนะนำต่างๆ

 

ลักษณะ 4  บัญญัติเฉพาะส่วน

 

หมวด 2  กฤฎีกาและคำสั่งปัจเจก

 

หมวด 3  หนังสือตอบ

 

หมวด 4  สิทธิพิเศษ

 

หมวด 5  การยกเว้น

 

ลักษณะ 5  บทบัญญัติและกฎระเบียบ

 

ลักษณะ 6  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 

หมวด 2  นิติบุคคล

 

ลักษณะ 7  นิติกรรม

 

ลักกษณะ  8 อำนาจการปกครอง

 

ลักษณะ 9  ตำแหน่งหน้าที่ในพระศาสนจักร

 

หมวดที่  1 การแต่งตั้งตำแหน่งหน้าที่ในพระศาสนจักร

 

ส่วน 1  การแต่งตั้งอย่างเสรี

 

ส่วน 2  การเสนอชื่อ

 

ส่วน 3  การเลือกตั้ง

 

ส่วน 4  การร้องขอ

 

หมวด 2  การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในพระศาสนจักร

 

ส่วน 1  การลาออก

 

ส่วน 2  การโยกย้าย

 

ส่วน 3  การปลดออก

 

ส่วน 4  การไล่ออก

 

ลักษณะ 10 สิทธิครอบครอง

 

ลักษณะ 11 การคำนวณเวลา