ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของบ้านเณรยอแซฟ

 • อธิการฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ เป็นอธิการระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508
 • อธิการมีคาแอลฮั้วเซี้ยง กิจบุญชู         13 กันยายน พ.ศ. 2508 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2516 
 • อธิการยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์       2 สิงหาคม พ.ศ. 2516 - 19 เมษายน พ.ศ. 2519 
 • อธิการยอแซฟประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย   19 เมษายน พ.ศ. 2519 - 8 เมษายน พ.ศ. 2526
 • อธิการยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย         8 เมษายน พ.ศ. 2526 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 • อธิการเปโตรสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์         15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 
 • อธิการยวงสุเทพ พงษ์วิรัชไชย              5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 • อธิการอิกญาซีโออดิศักดิ์ สมแสงสรวง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 • อธิการยอห์นวิชชุกรณ์ เกตุภาพ           5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ( 2009 )
 • อธิการยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์           13พฤษภาคม ค.ศ.2009 - ปัจจุบัน)
 •  

  อธิการฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ
  เป็นอธิการระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508

         คุณพ่อทองดี กฤษเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการองค์แรกของบ้านเณร โดยมีคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ เป็นผู้ช่วยอธิการ และคุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ เป็นทั้งผู้ช่วยอธิการและดูแลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อดืออาร์ต เป็นอาจารย์ที่บ้านเณรอีกด้วย

         ปีแรกที่ทำการเปิดสอนทำการอบรมเณรนั้น มีเณรทั้งหมด 146 คน  ในระยะแรก ๆ ที่พักอาศัยมีเพียงตึก 4 ชั้น (หลังเก่า) 1 หลัง โรงครัวก็เล็กเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหลังปัจจุบัน ส่วนอาคารโรงเรียนนั้นก็มีเพียงครึ่งหนึ่งของตัวตึกยอแซฟ เท่านั้นเอง สำหรับอาณาบริเวณนั้นยังเป็นทุ่งนาอยู่ แต่ค่อย ๆ กลายสภาพเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่โลงเตียนและร้อนจัดในเวลากลางวัน คุณพ่ออธิการและสามเณรจึงลงมือปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นเป็นการใหญ่ หลังจากลงต้นไม้ไปได้มากแล้ว คุณพ่ออธิการก็อ่อนแรงลง และในวันหนึ่งขณะกำลังยกกระถางต้นไม้ ท่านก็มีอาการหน้ามืด และไม่กี่วันต่อมาท่านก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508

         หลังจากงานปลงศพคุณพ่อทองดี ที่วีดนครชัยศรี ประมาณ 1 เดือน ฯพณฯยอแซฟ นิตโย จึงแต่งตั้งอธิการคนใหม่ คือ คุณพ่อ ฮั่วเชี้ยง กิจบุญชู (ปัจจุบันคือ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู)
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการมีคาแอลฮั้วเซี้ยง กิจบุญชู ( พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู )
   เป็นอธิการระหว่างวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2516


         เมื่อคุณพ่ออั้วเซี้ยงเป็นอธิการบ้านเณรนั้น คุณพ่อจำเนียร คุณพ่อเสวียง และคุณพ่อดืออาร์ตยังคงทำงานตำแหน่งเดิมต่อไปอีกประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นคุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย จึงเข้ารับหน้าที่แทนคุณพ่อเสวียงทุกอย่าง และคุณพ่อชุมพา ซึ่งเพิ่งบวชได้ใหม่ ๆ กลับมาจากกรุงโรมเข้ารับหน้าที่แทนคุณพ่อดืออาร์ต จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 จึงได้ ทรงแต่งตั้งคุณพ่ออั้วเซี้ยง กิจบุญชู เลื่อนพระสมณศักดิ์เป็นพระอัครสังฆราชดำรงตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯสืบต่อจาก ฯพณฯยอแซฟยวง นิตโย ซึ่งขอลาพักเนื่องจากอายุมาก

         ตลอดเวลา 7 -8 ปี ที่คุณพ่อฮั่วเซี้ยงเป็นอธิการ ท่านได้ปรับปรุงบ้านเณรให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เริ่มด้วยการขยายอาคารเรียน (ตึกยอแซฟ) ออกไปอีก ต่อเติมอาคารโรงครัวให้กว้างขวางพอที่จะรับนักเรียนประจำได้ ต่อมาตึกฟรังซิสฯ ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนหลังที่สองก็สำเร็จ ที่ตั้งชื่อว่า "ตึกฟรังซิสเซเวียร์" ก็คงจะเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ อธิการองค์ก่อนนั่นเอง ในเวลาเดียวกันอาณาบริเวณก็ได้รับการปรับปรุง ตกแต่งให้สวยงาม โรงครัวได้รับการปรับปรุงขนาดใหญ่ ตึกอีก 2 หลัง สำหรับเด็กและคนครัวก็สำเร็จ ต่อจากนั้น ก็หันมาทางบ้านเณร ห้องน้ำใหม่ สะดวกสบายพอเพียงแก่ความต้องการ และจำนวนเณรระหว่างนี้เอง ทางบ้านเณรได้ขยายอาณาเขตออกไปอีก 50 กว่าไร่ เบิกเป็นสวนและลงไม้ผลต่าง ๆ ได้แก่ ละมุด ส้ม มะม่วง กล้วยหอม มะละกอ ฯลฯ
   
         ในที่สุด งานชิ้นสำคัญและดูเหมือนว่าเป็นความภูมิใจของสามเณรทุกคน นั่นคือ วัดประจำบ้านเณรและตึกพวกมาสเตอร์ ซึ่งเปิดทำการไปเมื่อปี พ.ศ. 2516 งานชิ้นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์และแสดงว่า คุณพ่ออธิการต้องการที่จะให้เณรมีความรักพระและความ ศรัทธาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งพวกเณรยังคงสำนึกอยู่เสมอในคำอบรมต่าง ๆ ที่คุณพ่อได้ให้ไว้   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2519

    
           เมื่อคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรสืบต่อจากคุณพ่อฮั้วเซี้ยงซึ่งได้รับเลื่อนพระสมณศักดิ์เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในเวลาเดียวกันนั้นคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงโรม จึงเหลือพระสงฆ์ประจำบ้านเณรเพียง 3 องค์เท่านั้น คือคุณพ่ออธิการ คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย (ดูแลโรงเรียน) และคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (เป็นผู้ช่วยอธิการและดูแลวัดท่าจีน)
    
           หลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนและระเบียบวินัยต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้นกับกาลสมัย อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งภายนอกต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่จิตตารมณ์ที่แท้จริงของเณรยังคงอยู่และจะคงอยู่ตลอดไป นั่นคือ “เป็นเณรเพื่อเป็นพระสงฆ์” มิใช่จุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอแซฟประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 ถึง  8 เมษายน พ.ศ. 2526

   
         เมื่อคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ คุณพ่อประวิทย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอธิการอยู่ก่อนแล้ว ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากท่าน ในเวลานั้น มีคุณพ่อปิยะ โรจนมารีวงศ์ เป็นผู้ช่วยอธิการ และคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้ดูแลโรงเรียน ภายหลังมีคุณพ่อมาช่วยบ้านเณร 3 ท่าน คือ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิชวานิช คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
      
           ในช่วง 7 – 8 ปี ค่อย ๆ ผ่านไปนั้น คุณพ่ออธิการพยายามอย่างยิ่งในการเอาใจใส่อบรมฝึกฝนสามเณรให้มีความศรัทธาร้อนรน เอาใจใส่ในการสวดภาวนา โดยที่ท่านดำเนินชีวิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้น ท่านก็ได้พยายามอบรมให้สามเณรมีความกระตือรือร้น และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนทั่วไป
    
           ในด้านการบริหารงานนั้น คุณพ่ออธิการได้เน้นหนัก และให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการอบรม ฝึกฝนสามเณร ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันดับแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเอาใจใส่ต่อกิจการของโรงเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้การศึกษาได้มีส่วนช่วยเสริม และสนับสนุนการอบรมฝึกฝนชีวิตสามเณรให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่
    
           ในด้านการพัฒนาสถานที่ ก็ได้ขยายต่อเติมอาคารหอพักสำหรับนักเรียนประจำชั้นเล็ก ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และอาคารแผนกโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งต่อเติมโรงยิมฯ ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2526 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535