ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของบ้านเณรยอแซฟ

 • อธิการฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ เป็นอธิการระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508
 • อธิการมีคาแอลฮั้วเซี้ยง กิจบุญชู         13 กันยายน พ.ศ. 2508 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2516 
 • อธิการยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์       2 สิงหาคม พ.ศ. 2516 - 19 เมษายน พ.ศ. 2519 
 • อธิการยอแซฟประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย   19 เมษายน พ.ศ. 2519 - 8 เมษายน พ.ศ. 2526
 • อธิการยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย         8 เมษายน พ.ศ. 2526 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 • อธิการเปโตรสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์         15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 
 • อธิการยวงสุเทพ พงษ์วิรัชไชย              5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 • อธิการอิกญาซีโออดิศักดิ์ สมแสงสรวง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 • อธิการยอห์นวิชชุกรณ์ เกตุภาพ           5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ( 2009 )
 • อธิการยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์           13พฤษภาคม ค.ศ.2009 - ปัจจุบัน)
 •  

  อธิการฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ
  เป็นอธิการระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508

         คุณพ่อทองดี กฤษเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการองค์แรกของบ้านเณร โดยมีคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ เป็นผู้ช่วยอธิการ และคุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ เป็นทั้งผู้ช่วยอธิการและดูแลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อดืออาร์ต เป็นอาจารย์ที่บ้านเณรอีกด้วย

         ปีแรกที่ทำการเปิดสอนทำการอบรมเณรนั้น มีเณรทั้งหมด 146 คน  ในระยะแรก ๆ ที่พักอาศัยมีเพียงตึก 4 ชั้น (หลังเก่า) 1 หลัง โรงครัวก็เล็กเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหลังปัจจุบัน ส่วนอาคารโรงเรียนนั้นก็มีเพียงครึ่งหนึ่งของตัวตึกยอแซฟ เท่านั้นเอง สำหรับอาณาบริเวณนั้นยังเป็นทุ่งนาอยู่ แต่ค่อย ๆ กลายสภาพเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่โลงเตียนและร้อนจัดในเวลากลางวัน คุณพ่ออธิการและสามเณรจึงลงมือปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นเป็นการใหญ่ หลังจากลงต้นไม้ไปได้มากแล้ว คุณพ่ออธิการก็อ่อนแรงลง และในวันหนึ่งขณะกำลังยกกระถางต้นไม้ ท่านก็มีอาการหน้ามืด และไม่กี่วันต่อมาท่านก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508

         หลังจากงานปลงศพคุณพ่อทองดี ที่วีดนครชัยศรี ประมาณ 1 เดือน ฯพณฯยอแซฟ นิตโย จึงแต่งตั้งอธิการคนใหม่ คือ คุณพ่อ ฮั่วเชี้ยง กิจบุญชู (ปัจจุบันคือ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู)
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการมีคาแอลฮั้วเซี้ยง กิจบุญชู ( พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู )
   เป็นอธิการระหว่างวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2516


         เมื่อคุณพ่ออั้วเซี้ยงเป็นอธิการบ้านเณรนั้น คุณพ่อจำเนียร คุณพ่อเสวียง และคุณพ่อดืออาร์ตยังคงทำงานตำแหน่งเดิมต่อไปอีกประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นคุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย จึงเข้ารับหน้าที่แทนคุณพ่อเสวียงทุกอย่าง และคุณพ่อชุมพา ซึ่งเพิ่งบวชได้ใหม่ ๆ กลับมาจากกรุงโรมเข้ารับหน้าที่แทนคุณพ่อดืออาร์ต จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 จึงได้ ทรงแต่งตั้งคุณพ่ออั้วเซี้ยง กิจบุญชู เลื่อนพระสมณศักดิ์เป็นพระอัครสังฆราชดำรงตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯสืบต่อจาก ฯพณฯยอแซฟยวง นิตโย ซึ่งขอลาพักเนื่องจากอายุมาก

         ตลอดเวลา 7 -8 ปี ที่คุณพ่อฮั่วเซี้ยงเป็นอธิการ ท่านได้ปรับปรุงบ้านเณรให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เริ่มด้วยการขยายอาคารเรียน (ตึกยอแซฟ) ออกไปอีก ต่อเติมอาคารโรงครัวให้กว้างขวางพอที่จะรับนักเรียนประจำได้ ต่อมาตึกฟรังซิสฯ ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนหลังที่สองก็สำเร็จ ที่ตั้งชื่อว่า "ตึกฟรังซิสเซเวียร์" ก็คงจะเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ อธิการองค์ก่อนนั่นเอง ในเวลาเดียวกันอาณาบริเวณก็ได้รับการปรับปรุง ตกแต่งให้สวยงาม โรงครัวได้รับการปรับปรุงขนาดใหญ่ ตึกอีก 2 หลัง สำหรับเด็กและคนครัวก็สำเร็จ ต่อจากนั้น ก็หันมาทางบ้านเณร ห้องน้ำใหม่ สะดวกสบายพอเพียงแก่ความต้องการ และจำนวนเณรระหว่างนี้เอง ทางบ้านเณรได้ขยายอาณาเขตออกไปอีก 50 กว่าไร่ เบิกเป็นสวนและลงไม้ผลต่าง ๆ ได้แก่ ละมุด ส้ม มะม่วง กล้วยหอม มะละกอ ฯลฯ
   
         ในที่สุด งานชิ้นสำคัญและดูเหมือนว่าเป็นความภูมิใจของสามเณรทุกคน นั่นคือ วัดประจำบ้านเณรและตึกพวกมาสเตอร์ ซึ่งเปิดทำการไปเมื่อปี พ.ศ. 2516 งานชิ้นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์และแสดงว่า คุณพ่ออธิการต้องการที่จะให้เณรมีความรักพระและความ ศรัทธาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งพวกเณรยังคงสำนึกอยู่เสมอในคำอบรมต่าง ๆ ที่คุณพ่อได้ให้ไว้   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2519

    
           เมื่อคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรสืบต่อจากคุณพ่อฮั้วเซี้ยงซึ่งได้รับเลื่อนพระสมณศักดิ์เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในเวลาเดียวกันนั้นคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงโรม จึงเหลือพระสงฆ์ประจำบ้านเณรเพียง 3 องค์เท่านั้น คือคุณพ่ออธิการ คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย (ดูแลโรงเรียน) และคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (เป็นผู้ช่วยอธิการและดูแลวัดท่าจีน)
    
           หลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนและระเบียบวินัยต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้นกับกาลสมัย อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งภายนอกต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่จิตตารมณ์ที่แท้จริงของเณรยังคงอยู่และจะคงอยู่ตลอดไป นั่นคือ “เป็นเณรเพื่อเป็นพระสงฆ์” มิใช่จุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอแซฟประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 ถึง  8 เมษายน พ.ศ. 2526

   
         เมื่อคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ คุณพ่อประวิทย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอธิการอยู่ก่อนแล้ว ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากท่าน ในเวลานั้น มีคุณพ่อปิยะ โรจนมารีวงศ์ เป็นผู้ช่วยอธิการ และคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้ดูแลโรงเรียน ภายหลังมีคุณพ่อมาช่วยบ้านเณร 3 ท่าน คือ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิชวานิช คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
      
           ในช่วง 7 – 8 ปี ค่อย ๆ ผ่านไปนั้น คุณพ่ออธิการพยายามอย่างยิ่งในการเอาใจใส่อบรมฝึกฝนสามเณรให้มีความศรัทธาร้อนรน เอาใจใส่ในการสวดภาวนา โดยที่ท่านดำเนินชีวิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้น ท่านก็ได้พยายามอบรมให้สามเณรมีความกระตือรือร้น และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนทั่วไป
    
           ในด้านการบริหารงานนั้น คุณพ่ออธิการได้เน้นหนัก และให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการอบรม ฝึกฝนสามเณร ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันดับแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเอาใจใส่ต่อกิจการของโรงเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้การศึกษาได้มีส่วนช่วยเสริม และสนับสนุนการอบรมฝึกฝนชีวิตสามเณรให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่
    
           ในด้านการพัฒนาสถานที่ ก็ได้ขยายต่อเติมอาคารหอพักสำหรับนักเรียนประจำชั้นเล็ก ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และอาคารแผนกโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งต่อเติมโรงยิมฯ ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2526 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535


         คุณพ่อพิบูลย์ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากคุณพ่อประวิทย์ โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงศ์ (ปี พ.ศ. 2530 ไปศึกษาต่อต่างประเทศ) คุณพ่อลังฟังค์ และคุณพ่อพงษา สุภาษิต เป็นผู้ช่วยอธิการ ในด้านโรงเรียนก็มีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นผู้จัดการ คุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง และคุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ช่วยอธิการด้วย
         ในด้านการพัฒนาสถานที่ มีการสร้างหอพักสำหรับนักเรียนประจำชั้นโตเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง สร้างศาลากลางน้ำและอาคารอนุบาลเพิ่มเติม 1 หลัง มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์หลายชนิด และส่วนผลไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ 
   
           สำหรับเหตุการณ์พิเศษอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของบรรดาสามเณรคือ การที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้มีโอกาสรับเสด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พระองค์ทรงเป็นประธานสหบูชามิสซาที่จัดขึ้นบริเวณสนามกีฬาของบ้านเณร ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมชุมนุมอย่างคับคั่งเป็นประวัติการณ์ และในโอกาสนั้นก็ทรงโปรดศีลบรรพชาแก่พระสงฆ์ใหม่ชาวไทย จำนวนถึง 23 อง๕ นับเป็นความปีติยินดี และตราตรึงใจของบรรดาสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธีอย่างไม่อาจจะลืมเลือนได้ ส่วนบรรดาสามเณรที่เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ก็สุดที่จะชื่นชมยินดีและจดจำเหตุการณ์ครั้งนั้นไปตราบนานเท่านาน  
      
           ในด้านกิจการโรงเรียนก็เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในฐานะโรงเรียนพระราชทานดีเด่น และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
      
           ต่อมาเมื่อมีการโยกย้ายพระสงฆ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2532 คุณพ่อพิบูลย์ยังคงเป็นอธิการเช่นเดิม โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงศ์ และคุณพ่อสมสุข แดงเดช เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนโรงเรียนก็มีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ คอยดูแล
   
         สำหรับปีการศึกษา 2533 นี้ ทางสังฆมณฑลได้ย้ายคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ และคุณพ่อสุขุม กิจสงวน เข้ามาประจำบ้านเณรแทนคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ
   
         สำหรับปีการศึกษา 2534 ทางสังฆมณฑลได้ย้ายคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ มาช่วยดูแลบ้านเณรเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่ง โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอธิการ
   
   
           การอบรมสามเณรในปัจจุบันนี้ นอกจากมีพระสงฆ์คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแล้ว คุณพ่ออธิการยังได้จัดให้ครูเณรดูแลเอาใจใส่เณรแต่ละชั้นเป็นพิเศษอีกด้วย อีกทั้งเณรแต่ละชั้นก็มีโอกาสพบปะกับอธิการอาทิตย์ละ 1 ครั้งเป็นประจำ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มศรัทธา กลุ่มศึกษา กลุ่มวินัย และกลุ่มกีฬา แต่ละกลุ่มมีมาสเตอร์เป็นหัวหน้า อีกทั้งทุก ๆ วันหลังทำวัตรค่ำแล้ว พระสงฆ์ประจำบ้านเณรจะผลัดเปลี่ยนกันให้การอบรมด้านจิตใจแก่สามเณรอีกด้วย  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการเปโตรสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539


         คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากคุณพ่อพิบูลย์ โดยมีคุณพ่อปรีชา รุจิพงษ์ เป็นทั้งผู้ช่วยอธิการและดูแลพนักงานของบ้านเณร ในด้านโรงเรียนก็มีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นผู้จัดการ และคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ เป็นทั้งผู้ช่วยผู้จัดการและดูแลบ้านสวน
   
         ต่อมามีการโยกย้ายพระสงฆ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2536 คุณพ่อสุรสิทธิ์ยังคงเป็นอธิการเช่นเดิม มีคุณพ่อปรีชา รุจิพงษ์ และคุณพ่อธีระ กิจบำรุง เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนโรงเรียนก็ยังคงเป็นคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อประทีป กีรพงษ์ ดูแลตามเดิม
   
         สำหรับการโยกย้ายพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2536 นี้ ทางสังฆมณฑลได้ย้ายคุณพ่อธีระ กิจบำรุง มาช่วยดูแลบ้านเณรเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่ง โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอธิการ
      
           ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2536 นี้เอง คุณพ่อสุรสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสุสานอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งคุณพ่อก็ได้ควบคุมการก่อสร้างสุสานด้วยตนเอง 
      
           ต่อมามีการโยกย้ายพระสงฆ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2537 คุณพ่อสุรสิทธิ์ยังคงเป็นอธิการเช่นเดิม มีคุณพ่อปรีชา รุจิพงษ์ คุณพ่อธีระ กิจบำรุง และคุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนโรงเรียนก็ยังคงเป็นคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อประทีป กีรติพงษ์ ดูแลตามเดิม  
      
           สำหรับการโยกย้ายพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2537 นี้ ทางสังฆมณฑลได้ย้ายคุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคลมาช่วยดูแลบ้านเณรเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่ง โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอธิการและดูแลหอพัก 
      
           ต่อมามีการโยกย้ายพระสงฆ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2538 คุณพ่อสุรสิทธิ์ยังคงเป็นอธิการเช่นเดิม มีคุณพ่อประมวล พุฒตาลศรี คุณพ่อธีระกิจบำรุง คุณพ่อสุรนันท์ เป็นผู้ช่วยอธิการ ในส่วนของโรงเรียน คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ได้ย้ายมาเป็นผู้จัดการแทนคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม และคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และดูแลบ้านสวนแทนคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ 
      
           ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 นี้เอง ทางโรงเรียนได้ทำพิธีเปิดอาคารสันตะมารีย์ ซึ่งเป็นอาคารอำนวยการหลังใหม่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
      
           ตลอดเวลา 4 – 5 ปี ที่คุณพ่อสุรสิทธิ์เป็นอธิการ ท่านได้ปรับปรุงบ้านเณรให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เริ่มด้วยการสร้างสำนักงานของบ้านเณร โดยแบ่งเป็นห้องทำงานของอธิการ ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องรับแขก ส่วนถนนหน้าบ้านเณรได้จัดให้มีการปูตัวหนอนเพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังสร้างวัดน้อย สร้างห้องออกกำลังกายสำหรับเณร เพื่อใช้ออกกำลังกายและฝึกฝนทักษะให้เป็นคนมีระเบียบวินัย  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยวงสุเทพ พงษ์วิรัชไชย
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

    
         ในการโยกย้ายพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2539 คุณพ่อสุเทพได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากคุณพ่อสุรสิทธิ์ โดยมีคุณพ่อประมวล พุฒตาลศรี คุณพ่อสุพัฒน์ สรรค์สร้างกิจ คุณพ่อธีระ กิจบำรุง (ไปศึกษาต่อที่ St.Louis University ต้นเดือนกรกฎาคม 1996) เป็นผู้ช่วยอธิการ ในด้านโรงเรียนมีคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ยังคงเป็นผู้จัดการตามเดิม แต่ได้มอบหมายให้คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล ไปเป็นผู้จัดการแทนคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ในส่วนของบ้านสวนคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ เป็นผู้ดูแล 
      
           การโยกย้ายพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2540 คุณพ่อสุเทพเป็นอธิการเช่นเดิม โดยมีคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ย้ายมาเป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนคุณพ่อประมวล คุณพ่อสุพัฒน์ คงเป็นผู้ช่วยอธิการดังเดิม ในด้านโรงเรียนคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ยังคงเป็นผู้จัดการดังเดิม และคุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ในส่วนของบ้านสวนคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์เป็นผู้ดูแล  
      
           การโยกย้ายพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2541 คุณพ่อสุเทพ เป็นอธิการเช่นเดิม โดยมีคุณพ่อประมวล คุณพ่อสุชาติ คุณพ่อสุพัฒน์ เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนคุณพ่อสุรนันท์ ย้ายออกไป โดยมีคุณพ่อธีระ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาเป็นผู้ช่วยแทน ในด้านโรงเรียนคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ยังคงเป็นผู้จัดการตามเดิม ในส่วนของบ้านสวน คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์เป็นผู้ดูแล  
      
           ในสมัยคุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย เป็นอธิการบ้านเณร ได้มีการรื้อกางเขนใหญ่ตรงมุมสนามฟุตบอลออก และสร้างอนุเสาวรีย์ POPE JOHN PAUL II และสร้างถนนรอบอนุสาวรีย์ใหม่ ปรับปรุงถนนเส้นหัวตึกบ้านเณร (ตัดใหม่) มีการย้ายกรงนกยูงออกไปไว้ตรงหอพักเล็ก มีการสร้างสนามกีฬาใหม่ เช่นสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ เพื่อให้สามเณรมีสนามเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงห้องน้ำบ้านเณรใหม่ เปลี่ยนไฟฟ้าในวัดบ้านเณรใหม่ มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในบริเวณเขตบ้านเณร
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       อธิการอิกญาซีโออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
  เป็นอธิการระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

  ในการโยกย้ายพระสงฆ์ในปี พ.ศ. 2542 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวงได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากคุณพ่อสุเทพ โดยมีคุณพ่อประมวล พุฒตาลศรี คุณพ่อสุพัฒน์ สรรค์สร้างกิจ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา คุณพ่อธีระ กิจบำรุง เป็นผู้ช่วยอธิการ ด้านโรงเรียนคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ยังคงเป็นผู้จัดการ ส่วนบ้านสวน คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นผู้ดูแล 
      
           การโยกย้ายพระสงฆ์ปี พ.ศ. 2543 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ยังคงเป็นอธิการดังเดิม โดยมีคุณพ่อธีระ กิจบำรุง คุณพ่อธนากร เลาหบุตร คุณพ่อสุพัฒน์ สรรค์สร้างกิจ คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนคุณพ่อสุชาติ ศึกษาต่อวิชาคำสอนที่กรุงโรม ด้านโรงเรียน คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เป็นผู้จัดการ ส่วนบ้านสวน มีคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นผู้ดูแล 
      
           การโยกย้ายพระสงฆ์ปี พ.ศ. 2544 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ยังคงเป็นอธิการ โดยมีคุณพ่อธีระ กิจบำรุง คุณพ่อธนากร เลาหบุตร คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ เป็นผู้ช่วยอธิการ ด้านโรงเรียน คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพอัประไมย เป็นผู้จัดการ ส่วนบ้านสวน คุณพ่ออนุศักดิ์ เป็นผู้ดูแล 
      
           การโยกย้ายพระสงฆ์ปี พ.ศ. 2545 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ยังคงเป็นอธิการ มีคูรพ่อธนากร เลาหบุตร คุณพ่อทนุ เจษฎาพงษ์ภักดี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล คุณพ่อสมชายเล็กประเสริฐ เป็นผู้ช่วยอธิการ ด้านโรงเรียน คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เป็นผู้จัดการ ส่วนบ้านสวน คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุงเป็นผู้ดูแล 
      
           การโยกย้ายพระสงฆ์ปี พ.ศ. 2546 คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ยังคงเป็นอธิการ โดยมีคุณพ่อธนากร เลาหบุตร คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร เป็นผู้ช่วยอธิการ ด้านโรงเรียน คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เป็นผู้จัดการ ส่วนบ้านสวน คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นผู้ดูแล  
      
           ในสมัยของคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นอธิการบ้านเณร ในด้านอาคารสถานที่ คุณพ่อได้ดำเนินการทาสีภายในบ้านเณรใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน ห้องตู้ได้ทำการเจาะกำแพงด้านหลังในบริเวณชั้น 2 ตึกเก่าใส่ประตูหลัง เพื่อความสะดวก และความเหมาะสมของสามเณรในการเดินไปใช้ห้องอาบน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างโรงยิมหลังใหม่ในบริเวณข้างโรงอาหารของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และได้มีการดำเนินการปรับปรุงวัดน้อยของสามเณรลาลัย เพราะเนื่องจากสภาพหลังคาที่รั่ว จึงได้มุงกระเบื้องใหม่ และได้รื้อโดนบนหลังคาด้านเหนือพระแท่นออก และปรับเปลี่ยนเป็นหลังคาที่เท่ากันตามปกติ ภายในวัดได้ปรับปรุงพระแท่นและเพดานฝ้าใหม่ นอกจากนี้ คุณพ่อได้เปิดโอกาสให้สามเณรได้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับสามเณรได้ใช้เพื่อการศึกษา และทำรายงานต่าง ๆ คุณพ่อได้ส่งเสริมสามเณรทางด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้มีชั่วโมงเรียนเพิ่มขึ้น และทักษะทางดนตรี ได้จัดซื้อคีย์บอร์ดและไวโอลิน เพื่อให้สามเณรได้ฝึกซ้อม คุณพ่อได้จัดทำหนังสือเพลงและภาวนาขึ้นใหม่ไว้สำหรับสามเณรในการร่วมพิธีกรรมและการสวดภาวนา หนังสือเหล่านั้นได้แก่ หนังสือเพลง Joseph Hymn หนังสือเพลง Praises to the Lord หนังสือเพลง Christmas Hymn หนังสือทำวัตร (เพลงสดุดีร้อยแก้วตามคำแปลของคณะกรรมการพระคัมภีร์ฯ) และหนังสือภาวนา

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  อธิการยอห์นวิชชุกรณ์ เกตุภาพเป็นอธิการระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึง 12 พฤษภาคม 2009

  ในการโยกย้ายพระสงฆ์ในปี ค.ศ. 2004  คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้านเณรต่อจากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล  คุณพ่อธนากร เลาหบุตร  คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ  เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนบ้านสวน  คุณพ่อกนก สิทธิสันต์ เป็นผู้ดูแล

             การโยกย้ายพระสงฆ์ปี ค.ศ.2005 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  ยังคงเป็นอธิการ มีคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย  เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ  คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร   เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนบ้านสวน คุณพ่อกนก  สิทธิสันต์  เป็นผู้ดูแล

             การโยกย้ายพระสงฆ์ปี ค.ศ.2006 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  ยังคงเป็นอธิการ มีคุณพ่อเอกพร นิตตะโย เป็นผู้จัดการโรงเรียน  ส่วนคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนบ้านสวนยอแซฟคุณพ่อกนก สิทธิสันต์ เป็นผู้ดูแล การโยกย้ายพระสงฆ์ปี ค.ศ.2007  คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ยังคงเป็นอธิการ มีคุณพ่อเอกพร  นิตตะโย เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร  คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ  เป็นผู้ช่วยอธิการ ส่วนบ้านสวนยอแซฟ  คุณพ่อกนก สิทธิสันต์ เป็นผู้ดูแล สมัยคุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ ได้ปรับปรุงอาคารสามเณราลัย ทำความสะอาดตึก และทาสีใหม่

             วันที่ 13 พฤษภาคม 2009 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  สมัยอธิการยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ (13พฤษภาคม ค.ศ.2009 - ปัจจุบัน)
           การโยกย้ายพระสงฆ์ ปี ค.ศ.2009 ได้เปลี่ยนอธิการองค์ใหม่ ส่วนคุณพ่อเอกพร นิตตะโย เป็นผู้จัดการโรงเรียนเหมือนเดิม และย้ายคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล , คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร และมีคุณพ่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  และคุณพ่อที่ยังคงอยู่ประจำ คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร , คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ