โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก) การรับมอบฉันทะให้สร้างบ้านเณรใหม่ : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

       บ้านเณรของมิสซังกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ศรีราชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2487 ( ค.ศ.1944 ) ได้กลายเป็นเขตของมิสซังจันทบุรีและรับเณรของมิสซังกรุงเทพฯและจันทบุรีควบคู่กันไป อีกทั้งจำนวนเณรที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี จึงได้มีการพิจรณาว่า ควรสร้างขยายบ้านเณรหรือไม่ หรือว่าจะยกบ้านเณรปัจจุบันที่ศรีราชาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมิสซังจันทบุรี แล้วสร้างบ้านเณรใหม่ในเขตมิสซังกรุงเทพฯ ฯพณฯหลุยส์ โซแรง ได้ขอให้ ฯพณฯยอแซฟ นิตโย ซึ่งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในเวลานั้นเป็นผู้เลือกว่าจะเอาวิธีใด
 
       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ในการประชุมสภาสงฆ์ ฯพณฯยอแซฟ นิตโย บรรยายถึงปัญหายุ่งยากซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในกรณีใช้บ้านเณรเดียวร่วมกันสองมิสซัง ท่านแสดงความคิดเห็นว่าคงเป็นการดีกว่าอย่างแน่นอน ถ้ามิสซังกรุงเทพฯสร้างบ้านเณรใหม่โดยย้ายจากศรีราชาไปสร้างใหม่ที่นครชัยศรี

       วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2507 ฯพณฯหลุยส์โซแรง และสภาที่ปรึกษาซึ่งเห็นดีเป็นเอกฉันท์จึงยกบ้านเณรศรีราชาพร้อมด้วยโรงเรียนดาราสมุทรให้มิสซังจันทบุรีอ ย่างเป็นทางการ และมอบธุระการสร้างบ้านเณรใหม่ให้ ฯพณฯยอแซฟ นิตโย บ้านเณรมิสซังกรุงเทพฯ จะได้รับชื่อว่า "สามเณรลาลัย นักบุญยอแซฟ" เพื่อให้เป็นชื่อเ ดียวกันกับบ้านเณรแห่งแรกของมิสซังกรุงสยามเมื่อ 300 กว่าปีก่อนที่กรุงศรีอยุธยา
 
         วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2507 ลงมือปรับที่นาให้เรียบ และสร้างถนนแยกเข้า มาจากทางหลวงเพชรเกษม ระหว่าง ก.ม. ที่ 29 - 30 ซึ่งเป็นที่ดินในความดูแลของวัดนครชัยศรี (วัดนักบุญเปโตร)
                                                                      
                                                                       วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 เริ่มก่อสร้างอาคารบ้านเณร

การเสกศิลาฤกษ์นี้ไม่ได้ทำในตอนแรกเริ่มการก่อสร้าง  เนื่องจาก   ฯพณฯหลุยส์ โชแรง ต้องการให้เกียรติ ฯพณฯยอแซฟ นิตโย เป็นผู้เสก แต่พระคุณเจ้านิตโย ต้องไปกรุงโรมเข้าร่วมประชุมพระสังคายนาวาติกันที่ 2 วาระที่ 2 จึงตัดสินใจ เลื่อนวันเสกศิลาฤกษ์ และให้ก่อสร้างต่อไป ดีกว่าหยุดงานรอ

เมื่อ ฯพณฯยอแซฟ นิตโย กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ได้เลือกเอาวันที่เหมาะสมคือ วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1965 พระคุณเจ้าประกอบพิธีเสก ท่ามกลางสัตบุรุษจำนวนมาก ในบรรยากาศแห่งวันฉลอง โดยวงดุริยางค์ของโรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ

เฉพาะพิธีเสกก็ไม่ยึดยาวอะไร คือเมื่อเสกศิลาฤกษ์แล้ว ก็บรรจุเอกสารการสร้างบ้านเณร เป็นภาษาลาตินกับเหรียญและรูปพระ และเหรียญเงินบ้าง แล้วอัดศิลาดังกล่าวไว้ติดหน้าตึก

       ฯพณฯหลุยส์ โชแรง

เสกบ้านเณรเป็นการภายใน : เมษายน ค.ศ.1965

ในเดือนเมษายน ค.ศ.1965 ฯพณฯยอแซฟ นิตโย  ประกอบพิธีเสกสามเณราลัยนักบุญ ยอแซฟ เป็นพิธีธรรมดาและย้ายเณรของมิสซังกรุงเทพฯ  จากศรีราชามาอยู่ที่สามพราน ให้ทัน เริ่มปีการศึกษาใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เสร็จเรียบร้อยทีเดียว คุณพ่อทองดี กฤษเจริญ ได้รับแต่ง ตั้งเป็นอธิการองค์แรก การเสกบ้านเณรกับโรงเรียนอย่างสง่า จะกระทำในภายหลัง

--------------------------------------------------------------------------------
เสกและเปิดบ้านเณรเป็นทางการอย่างสง่า : 6 มีนาคม ค.ศ.1966

วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.1966 ฯพณฯยอแซฟ นิตโยซึ่งได้เลื่อนเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัคร สังฆมณฑลกรุงเทพฯแล้ได้ประกอบพิธีเสกอย่างสง่างามที่สุดและเปิดสามเณราลัยนักบุญยอแซฟอย่างเป็นทางการ มีสัตบุรุษคริสตังกว่า 10,000 คน ร่วมยินดีกับพระอัครสังฆราชบรรดาพระสงฆ์ และสามเณร ซี่งมีจำนวน 146 คนแล้ว

 ทุกคนเข้าใจความสำคัญของบ้านเณรนี้ เพื่อการบำรุงรักษา และเพื่อเสถียรภาพของพระ ศาสนจักรในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟนั้นเป็นความหวังที่จะมีกรรมกรอาสาสมัครทำงานในผืนนาของพระเป็นเจ้า    เพื่อขยายพระราชัยของพระองค์ในประเทศที่รักของเรา