หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

1. การประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

บทที่ 1

 

บรรพบุรุษของพระเยซูเจ้า

 

โยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม

บทที่ 2

 

บรรดาโหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร

 

พระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ ทารกผู้วิมลถูกประหาร

 

พระกุมารเสด็จกลับจากประเทศอียิปต์ไปเมืองนาซาเร็ธ

2. ทรงประกาศพระอาณาจักรสวรรค์

ก. เรื่องเล่า

บทที่ 3

 

การเทศน์สอนของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

 

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

บทที่ 4

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกปิศาจผจญในถิ่นทุรกันดาร

 

พระเยซูเจ้าเสด็จกลับแคว้นกาลิลี

 

ทรงเรียกศิษย์ชุดแรกสี่คน

 

พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดี และทรงรักษาผู้เจ็บป่วย

ข. บทเทศน์บนภูเขา

บทที่ 5

 

ความสุขแท้จริง

 

 เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก

 

พระเยซูเจ้าทรงทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์

 

มาตรฐานใหม่สูงกว่ามาตรฐานเดิม

บทที่ 6

 

การให้ทาน

 

การอธิษฐานภาวนา

 

วิธีอธิษฐานภาวนา บทภาวนาของพระเยซูเจ้า

 

การจำศีลอดอาหาร

 

สมบัติแท้

 

ประทีปของร่างกาย

 

พระเจ้าและเงินทอง

 

ความวางใจในพระเจ้า

บทที่ 7

 

อย่าตัดสินผู้อื่น

 

อย่าเหยียดหยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

คำภาวนาที่ได้ผล

 

กฎทางปฏิบัติ

 

ทางสองแพร่ง

 

ประกาศกเทียม

 

ศิษย์แท้

 

ความพิศวงของประชาชน

3. พระเยซูเจ้าทรงประกาศอาณาจักรสวรรค์

ก. เรื่องเล่า : การอัศจรรย์สิบประการ

บทที่ 8

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อน

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาเปโตร

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก

 

ศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องอุทิศตนโดยไม่มีเงื่อนไข

 

พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ

 

ชาวกาดาราผู้ถูกปิศาจสิง

บทที่ 9

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนง่อย

 

พระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว

 

พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาป

 

 การถกเถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกโลหิต ทรงปลุกบุตรสาวของหัวหน้าให้คืนชีวิต

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดสองคน

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปิศาจสิง

 

ความทุกข์ของประชาชน

ข. คำสั่งสอนสำหรับบรรดาอัครสาวก

บทที่ 10

 

 พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกทั้งสิบสองคน

 

ธรรมทูตจะถูกเบียดเบียน

 

ธรรมทูตต้องไม่เกรงกลัวที่จะพูด

 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง

 

การสละตนเองเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า

 

สรุปคำสั่งสอน

4. ธรรมล้ำลึกแห่งอาณาจักรสวรรค์

ก. เรื่องเล่า

บทที่ 11

 

คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง คำชมเชยของพระเยซูเจ้า

 

พระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัย

 

พระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาเมืองริมทะเลสาบ

 

ผู้ต่ำต้อยได้รับข่าวดี

 

พระคริสตเจ้าทรงเป็นเจ้านายที่สุภาพอ่อนโยน

บทที่ 12

 

บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ

 

 พระเยซูเจ้าทรงเป็น "ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์"

 

พระเยซูเจ้าและเบเอลเซบุล

 

คำพูดชี้ให้เห็นความคิดในใจ

 

เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์

 

ปิศาจกลับมาอีก

 

ญาติพี่น้องแท้จริงของพระเยซูเจ้า

ข. คำเทศนาเป็นอุปมา

บทนำ

บทที่ 13

 

อุปมาเรื่องผู้หว่าน

 

 เหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา

 

คำอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน

 

อุปมาเรื่องข้าวละมาน

 

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด

 

อุปมาเรื่องเชื้อแป้ง

 

พระเยซูเจ้าทรงสอนประชาชนเป็นอุปมาเท่านั้น

 

คำอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมาน

 

อุปมาเรื่องขุมทรัพย์และเรื่องไข่มุก

 

 อุปมาเรื่องอวน

 

 สรุป

5. พระศาสนจักรเป็นแผลแรกแห่งอาณาจักรสวรรค์

ก. เรื่องเล่า

 

พระเยซูเจ้าเสด็จเยี่ยมเมืองนาซาเร็ธ

บทที่ 14

 

กษัตริย์เฮโรดและพระเยซูเจ้า

 

ยอห์น ผู้พิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ

 

พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังครั้งแรก

 

 พระเยซูเจ้าทรงดำเนินบนผิวน้ำ

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้เจ็บป่วยที่เมืองเยนเนซาเรท

บทที่ 15

 

ขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสี

 

สิ่งที่บริสุทธิ์และสิ่งที่เป็นมลทิน

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาบุตรสาวของหญิงชาวคานาอัน

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วย

 

 อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งที่สอง

บทที่ 16

 

ชาวฟาริสีขอเครื่องหมายจากฟ้า

 

 เชื้อแป้งของชาวฟาริสีและชาวสะดูสี

 

เปโตรประกาศความเชื่อ

 

พระเยซูเจ้าทรงทำนายเรื่องพระทรมานเป็นครั้งแรก

 

เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า

บทที่ 17

 

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง

 

คำถามเกี่ยวกับประกาศกเอลียาห์

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปิศาจสิง

 

พระเยซูเจ้าทรงทำนายเรื่องพระทรมานเป็นครั้งที่สอง

 

พระเยซูเจ้าและเปโตรเสียภาษีบำรุงพระวิหาร

ข. คำเทศน์เกี่ยวกับพระศาสนจักร

บทที่ 18

 

ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุด

 

การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป

 

แกะที่พลัดหลงไป

 

การตักเตือนกันฉันพี่น้อง

 

การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน

 

การให้อภัยความผิด

 

 อุปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา

6. อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว

ก. เรื่องเล่า

บทที่ 19

 

คำถามเรื่องการหย่าร้าง

 

การสมัครใจไม่แต่งงาน

 

 พระเยซูเจ้าและพวกเด็กเล็กๆ

 

 เศรษฐีหนุ่ม

 

 อันตรายจากทรัพย์สมบัติ

 

รางวัลของการสละทุกสิ่ง

บทที่ 20

 

อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น

 

พระเยซูเจ้าทรงทำนายเรื่องพระทรมานเป็นครั้งที่สาม

 

 มารดาของบุตรเศเบดีขออภิสิทธิ์

 

ผู้นำต้องรับใช้ผู้อื่น

 

คนตาบอดสองคนที่เมืองเยริโค

บทที่ 21

 

พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 

พระเยซูเจ้าทรงขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร

 

ต้นมะเดื่อเทศไร้ผล ความเชื่อและการอธิษฐานภาวนา

 

พระเยซูเจ้าทรงรักอำนาจจากผู้ใด

 

อุปมาเรื่องลูกสองคน

 

อุปมาเรื่องคนเช่าสวนที่ชั่วร้าย

บทที่ 22

 

 อุปมาเรื่องงานวิวาหมงคล

 

การเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์

 

การกลับคืนชีพของผู้ตาย

 

บทบัญญัติเอก

 

พระคริสตเจ้าทรงเป็นทั้งโอรสของกษัตริย์ดาวิดและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย

บทที่ 23

 

 ความหน้าซื่อใจคดและความชอบโอ้อวดของธรรมาจารย์และชาวฟาริสี

 

พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี

 

ความผิดและโทษที่กำลังมาถึง

 

คำเตือนต่อกรุงเยรูซาเล็ม

ข. กาลอวสานและการเสด็จมาครั้งที่สอง

บทนำ

บทที่ 24

 

ความทุกข์เริ่มต้น

 

 ความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของกรุงเยรูซาเล็ม

 

การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์

 

การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์มีความหมายสำหรับทุกคน

 

เวลาแห่งการเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์

 

จงมีความระมัดระวังและเตรียมพร้อม

 

อุปมาเรื่องผู้รับใช้ที่รับผิดชอบ

บทที่ 25

 

อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคน

 

อุปมาเรื่องเงินตะลันต์

 

การพิพากษาครั้งสุดท้าย

7. พระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพ

บทที่ 26

 

การวางแผนการกำจัดพระเยซูเจ้า

 

 การเจิมที่หมู่บ้านเบธานี

 

ยูดาสทรยศต่อพระเยซูเจ้า

 

การเตรียมงานเลี้ยงปัสกา

 

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการทรยศของยูดาส

 

พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท

 

พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์

 

ภายในสวนเกทเสมนี

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาสูงของชาวยิว

 

 เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า

บทที่ 27

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าปิลาต

 

 ยูดาสฆ่าตัวตาย

 

พระเยซูเจ้าต่อหน้าปิลาต

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน

 

พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ทรงถูกเยาะเย้ย

 

พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์

 

 การฝังพระศพของพระเยซูเจ้า

 

ทหารยามเฝ้าพระคูหา

บทที่ 28

 

พระคูหาว่างเปล่า ข่าวดีจากทูตสวรรค์

 

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แด่สตรีทั้งสองคน

 

ผู้นำชาวยิวป้องกันตน

 

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ในแคว้นกาลิลี ทรงส่งบรรดา อัครสาวกไปทั่วโลก