หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 12

 

 การเจิมที่เบธานี

 

พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

 

พระเยซูเจ้าทรงกล่าวล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ และการรับ
 พระสิริรุ่งโรจน์

 

บทสรุป

ค. เวลาของพระเยซูเจ้ามาถึงแล้ว

ฉลองปัสกา : ลูกแกะของพระเจ้าถูกประหาร

ก. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์

บทที่ 13

 

การล้างเท้า

 

พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าว่ายูดาสจะทรยศต่อพระองค์

 

คำปราศรัยอำลา

บทที่ 14,15

 

 เถาองุ่นที่แท้จริง

บทที่ 16

 

การเสด็จมาของพระผู้ช่วยเหลือ

 

 พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า

บทที่ 17

 

คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า

ข. พระทรมานของพระเยซูเจ้า

บทที่ 18

 

 พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม

 

พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส เปโตร
 ปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์

 

ปิลาตไต่สวนพระเยซูเจ้า

บทที่ 19

 

 พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิต

 

 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน

 

 ทหารแบ่งฉลองพระองค์

 

พระเยซูเจ้ากับพระมารดา

 

พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์

 

ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า

 

การฝังพระศพ

ค. วันกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า

บทที่ 20

 

พระคูหาว่างเปล่า

 

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มารีย์ ชาวมักดาลา

 

 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์

ง. บทสรุปครั้งแรก

ง. บทส่งท้าย

ก.พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส

บทที่ 21

ข. บทสรุปครั้งที่สอง