หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

1. การประกาศใหม่

อารัมภบท

บทที่ 1

ก. สัปดาห์แรก

 

 ยอห์นเป็นพยาน

 

 ศิษย์กลุ่มแรก

บทที่ 2

 

งานสมรสที่หมู่บ้านคานา

ข. เทศกาลปัสกา

 

 การชำระพระวิหาร

 

พระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม

บทที่ 3

 

พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดีย

 

ยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย

บทที่ 4

 

พระเยซูเจ้ากับชาวสะมาเรีย

 

พระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี

เครื่องหมายครั้งที่สองที่หมู่บ้านคานา

 

 พระเยซูเจ้าทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการ

2. พระเยซูเจ้าทรงร่วมฉลองที่กรุงเยรูซาเล็ม
เป็นครั้งที่สอง

ชาวยิวเริ่มต่อต้านการเปิดเผยของพระเยซูเจ้า

บทที่ 5

 

 พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยที่สระเบเธสดา

3. วันฉลองปัสกาและปังแห่งชีวิต

ชาวยิวต่อต้านการเปิดเผยของพระเยซูเจ้าอย่างรุนแรง

บทที่ 6

 

 พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง

 

 พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำ

 

คำปราศรัยของพระเยซูเจ้าในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม

 

 เปโตรประกาศความเชื่อ

4.การฉลองเทศกาลอยู่เพิง

บทที่ 7

 

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมฉลอง

 

ประชาชนถกเถียงกันเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์

 

 พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าจะทรงจากไป

 

พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานน้ำที่ให้ชีวิต

 

ประชาชนโต้เถียงกันอีกเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์

บทที่ 8

 

หญิงผิดประเวณี

 

 พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก

 

 พระเยซูเจ้าและอับราฮัม

บทที่ 9

 

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

บทที่ 10

 

"ผู้เลี้ยงแกะ" ที่ดี

5. วันฉลองการอภิเษกพระวิหาร

ชาวยิวตัดสินใจจะประหารพระเยซูเจ้า

 

พระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

 

 พระเยซูเจ้าทรงหลบไปพำนักอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน

6. พระเยซูเจ้าทรงมุ่งเผชิญความตาย

บทที่ 11

 

การกลับคืนชีพของลาซารัส

 

ผู้นำชาวยิวตกลงที่จะประหารพระเยซูเจ้า

 

 วันฉลองปัสกาใกล้เข้ามา