หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

การเข้าพิธีสุหนัต

การประกอบพิธีสุหนัต เป็นหน้าที่ทางศาสนาประการแรกของผู้เป็นพ่อ : โดยพิธีนี้ (เทียบ ลก.2,21) โยเซฟ ได้ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของท่านต่อพระเยซู.

ที่จริงหลักอันที่ว่า : จารีตพิธีทั้งหลายในพันธะสัญญาเดิม เป็นก็แต่เงาของสิ่งที่เป็นจริง (เทียบ ฮบ.9,9-10 ; 10,1) หลักอันนี้ทำให้เข้าใจว่า เหตุไรพระเยซูจึงทรงรับเอาจารีตนั้น, ก็เหมือนกับจารีตอื่นๆ จารีตเข้าสุหนัตก็พบ “การจบลง” ของตนในองค์พระเยซู. พันธสัญญาของพระเป็นเจ้ากับอับราฮาม ซึ่งมีสุหนัตเป็นเครื่องหมายนั้น (เทียบ ปฐก.17,13) ก็บรรลุถึงความสำเร็จของตนและการเป็นตัวตนอย่างครบถ้วน ในองค์พระเยซู เพราะว่าองค์พระเยซูนั้น เป็น “คำขานรับของคำมั่นสัญญาต่างๆ แต่โบราณกาลมาทั้งสิ้น (เทียบ 2 คร.1,20).