หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

การสมภพที่เบธเลเฮม

ท่านผู้รับฝากธรรมล้ำลึก “ที่บังซ่อนอยู่ในพระเป็นเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว และธรรมนั้นกำลังจ ะแสดงตนให้ปรากฏออกมาสู่สายตาโลก ในคราวถึง “ครบกำหนดเวลา”, โยเซฟพร้อมกับพระแม่มารี ในคืนวันนั้นที่เบธเลเฮม ได้เป็นประจัก ษ์พยานพิเศษของการเสด็จเข้ามาสู่โลกแห่งพระบุตรของพระเป็นเจ้า. ลูกาเฉลยเรื่องดังนี้ : “เมื่อท่าน (ทั้งสอง) อยู่ที่นั้น ก็ถึงครบกำหนดการคลอด (แม่) ก็ได้คลอดบุตรชายคนหัวปี และได้นำเอาผ้าผืนหนึ่งมาห่มให้ลูก แล้วนำไปวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าสำหรับท่าน (ทั้งสอง) ไม่มีที่ในที่พักคนเดินทาง” (ลก.2,6-7).

ท่านโยเซฟได้เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นในการสมภพอันนี้ ที่เป็นมาในกรณีแวดล้อมอันต่ำต้อยและแร้นแค้นที่สุดสำหรั บบรรดามนุษย์ และนี่คือ การประกาศครั้งแรกแห่ง “ความแร้นแค้น” (เทียบ ฟป.2,5-8), ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ทรงยินดีสมยอมรับเพื่อลบล้างบาปของเรา. ในเวลาเดียวกัน ท่านโยเซฟก็ได้เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นการที่พวกคนเลี้ยงสัตว์ได้พากันมากราบนมัสการพระบุตร. เขาเหล่านี้ได้มายังสถานที่สมภพของพระเยซู หลังที่เทว ฑูตได้มาแจ้งข่าวน่ายินดี และยิ่งใหญ่ยิ่งนั้น” (เทียบ ล ก.2,15-16). เช่นเดียวกันต่อมาภายหลัง ท่านก็ได้เป็นประจักษ์พยาน การมานมัสการของบรรดามหาบัณฑิตผู้มาจากตะวันออก” (เทียบ มธ.2,11).ฺ