หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

การสำรวจสำมะโนครัว

โยเซฟไปเบธเลเฮม, ไปขึ้นทะเบียนในการสำรวจสำมะโนครัว ตามกฤษฎีกาของผู้มีอำนาจอันชอบ. ในการนี้ ท่านได้ ปฏิบัติต่อบุตร เป็นกิจการสำคัญและมีความหมายคือ ให้บันทึกเป็นทางการ ซึ่งพระนาม “เยซู” บุตรของโยเซฟแห่งนาซาเรธ” (เทียบ ยน. 1,45), ให้เข้าเป็นพลเมืองแห่งจักรวรรดิ. การขึ้นทะเบียนอันนี้ แสดงให้เห็ นแจ้งว่า พระเยซูเป็นคนหนึ่งในมนุษยชาติ, เป็นเหมือนคนๆ หนึ่งท่ามกลางคนทั้งหลาย, เป็นพลเมืองของโลกเรานี้, เป็นผู้อยู่ใต้กฎหมายและประเพณีของพลเมือง, และยังเป็น “ผู้ช่วยโลกให้รอด” อีกด้วย. โอรีเจนวรรณนาถึงความหมายทางเทววิทยา ที่มีอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ มิใช่เป็นเรื่ องราว แต่ว่า : “เป็นประโยชน์อะไรสำหรับข้าพเจ้า ที่จะเล่าถึงการสำรวจสำมะโนครัวครั้งแรก” ของโลกจักรวาลสมัยจักรพรรดิ เซซาร์ ออคัสต์, และพร้อม กันนั้น เรื่องการเดินทางของโยเซฟ โดยมีแม่มารีภรรยาของท่าน ที่กำลังอุ้มครรภ์ ตามไปด้วย “ไปอยู่ท่ามกลางคนทั้งโลก, ไปให้บันทึกตัวเองเข้าบัญชีสำมะโนครัว และบันทึกการมาสู่โลกของพระเยซู ก่อนหมดอายุของการสำรว จ? สำหรับคนที่มองดูให้ซึ้งๆ ก็จะเห็นว่า เหตุการณ์เหล่านี้ เป็นเครื่องหมายของธรรมล้ำลึก : ต้องให้พระคริสตเจ้าด้วยถูกบันทึกอยู่ในทะเบียนการสำรวจโลกจักรวาล, เพราะพระองค์ทรงประสงค์ถูกบันทึกพร้อมกับคนทุกค น, เพื่อเปิดทางให้ทั้งจักรวาลมาดำรงชีวิตร่วมอยู่กับพระองค์, เพื่อบันทึกมนุษย์ทุกคนพร้อมกับพระองค์เข้าใน “บัญชีของผู้มีชีวิต”, และทุกคนจะได้เชื่อในพระองค์ จะทรงบันทึกเขาไว้ในสวรรค์” พร้อมกับบรรดานักบุญของพระองค์ท่าน “ผู้ทรงเป็นเจ้าของเกียรติมงคลและฤทธิ์อำนาจตลอดศตวรรษแห่งศตวรรษ. อาแมน”