หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

ค้ำจุนและการอบรมพระเยซูที่นาซาเรธ

พระเยซูทรงเจริญก้าวหน้า “ในพระปรีชาญาณ, วัยวุฒิและพระหรรษทาน” (ลก.2,52). ภายในขอบเขตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ภายใต้สายตาของโยเซฟเอง, ท่านมีหน้าที่สูงส่ง “เลี้ยงดูอบรม” หมายความถึง การจัดหา อาหาร, การให้เครื่องนุ่งห่ม และการสั่งสอนพระเยซูเอง ในเรื่องกฎหมาย (ศาสนา” และการงานอันเป็นอาชีพเฉพาะของบิดา.

ในบูชาศักดิ์สิทธิการ (ศีลมหาสนิท) พระศาสนจักรแสดงความเคารพโดยระลึกถึง เฉพาะอย่างยิ่งองค์พระแม่เจ้ามารี ผู้เป็นพรหมจารีเสมอ และทั้งนักบุญโยเซฟ ผู้มีบุญด้วย เพราะว่าท่านเอง “ได้เลี้ยงดูพระองค์ท่านที่ ประชากรคริสตังเข้าไปรับในฐานะเป็นปังที่ได้เสด็จมาจากสวรรค์”.

 ส่วนพระเยซูนั้น “ได้ทรงนอบน้อมต่อท่าน” (ลก.2,51). พระองค์ทรงสนองพระคุณ “บิดามารดา” ของพระองค์ ด้วยความเคารพนับถือ และความนอบน้อมเชื่อฟัง. และนี่เองที่พระองค์ปรารถนาบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่หน้าที่ต่างๆ ในครอบครัว ทั้งการงานที่พระองค์ทรงปฏิบัติอยู่เคียงข้างท่านโยเซฟ.