หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

ท่านผู้จะเป็นองค์พิทักษ์ของพระมหาไถ่ “โยเซฟ…ได้ปฏิบัติตามที่เทวดาของพระเจ้ากำชับสั่งท่าน และได้รับเอาภรรยาของท่านไปอยู่ที่บ้าน” (มธ.1,24)

นับแต่สมัยศตวรรษแรก ๆ แล้ว เพราะอิทธิพลของพระวรสารนั่นเอง  บรรดาพระอัยกาแห่งพระศาสนจักร ได้ชี้แนะว่า นักบุญโยเซฟ ได้เอาธุระทะนุถนอมพระแม่มารีและได้ยินดีเสียสละตัวท่าน อบรมเลี้ยงดูพระเยซูคริสตเจ้า ทั้งนี้เป็นฉันใดก็ฉันนั้น ท่านเป็นผู้ดูแล และปกป้องพระวรกายล้ำลึกของพระองค์ท่านด้วย ;  พระวรกายนี้ก็คือ พระศาสนจักร ซึ่งพระนางพรหมจาริณีทรงเป็นรูปหมายและตัว แบบนั่นเอง

เป็นเวลาหนึ่งร้อยปีมาแล้ว  ที่มีการออกสมณสาสน์ของพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 สมณสาสน์นั้นชื่อว่า “Quamquam pluries” (แม้จะหลายครั้งมาแล้ว) พูดถึงความเคารพนับถือนักบุญโยเซฟ ซึ่งความเคารพนับถืออันนี้ก็มีมาแต่หลายศตวรรษต่อหลายศตวรรษมาแล้ว

พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย   ในที่นี้เราใคร่จะนำความคิดนั้นของเรามาให้ท่านไตร่ตรอง เป็น เรื่องตัวบุคคลที่พระเป็นเจ้าทารงเลือกสรรให้เป็นผู้พิทักษ์รักษา“ขุมทรัพย์อันสำคัญยิ่งยวดของพระองค์” แน่นอน เรายินดีมากจะปฏิบัติภารกิจด้านชุมพาบาลอันนี้ เพื่อปลุกใจให้สัตบุรุษคริสตังทั้งหลายมีความศรัทธาภักดียิ่งขึ้นต่อองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรและพร้อมกันนั้น ก็จะทวีความรักภักดีต่อพระมหา ไถ่ พระองค์ที่ท่านนักบุญได้รับใช้เป็นอย่างดีกว่าใครๆ

การกระทำดังกล่าวนี้ มิใช่แต่จะทำให้ประชากรคริสตังทั้งหมดมีใจร้อนรนขึ้น, หันมาพึ่งนักบุญ โยเซฟมากขึ้น, นำท่านมาตั้งไว้ต่อหน้าต่อตา, มองดูอากัปกิริยาของท่าน ช่างสุภาพอ่อนโยน และช่างชาญฉลาด, ทำให้ชาวเราเกิดมีวิธีรับใช้และ “เข้ามีส่วน” ในกิจการช่วยให้รอดของพระเจ้า

ที่เราพูดเช่นนี้ ก็เพราะเรามั่นใจว่า หากพระศาสนจักรจะได้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงองค์ผู้เป็นสามีของพระแม่มารี, ถึงผู้มีส่วนในธรรมล้ำลึกของพระเจ้า  ก็จะเป็นทางให้พระศาสนจักรพร้อมกับมนุษยชาติทั้งหมดเดินหน้าเข้าไปสู่ยุคใหม่ข้างหน้าด้วยจิตใจคิดถึงเรื่องการไถ่ให้รอด, “ซึ่งมีรากฐานของตนอยู่ ในธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอาเนื้อหนังนั่นเอง”.

โยเซฟแห่งนาซาเรธ “ได้แสดง” ธรรมล้ำลึกที่พระวจนาถได้มารับเอาเนื้อหนังอย่างที่ไม่มีใครสักคนเดียวได้ไขออกมา, นอกจากพระแม่มารี, แน่นอนท่านโยเซฟมีส่วนร่วมกับพระแม่มารีในเหตุการณ์ของการช่วยให้รอด, คล้ายกับท่านถูกสานถูกสอดให้อยู่ในเหตุการณ์อันนั้น  ทั้งท่านก็เป็นผู้อุปถัมภ์ขององค์ความรักอันนั้น, อันที่อาศัยฤทธิ์เดชของพระองค์ พระบิดาผู้สถิตตลอดนิรันดร “ได้ทรงจัด ให้ชาวเราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ท่าน โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า”. (อฟ.1,5)