หนังสือคำร้อง ขอยกเว้นข้อขัดขวางการแต่งงาน

คำมั่นสัญญาของฝ่ายคาทอลิกที่ประสงค์ทำการสมรสกับผู้ที่มิใช่คาทอลิก