หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทสรุป

2857 ในบทสวด  "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"  สามคำขอแรกมีพระสิริของพระบิดาเป็นเป้าหมาย   คือ ให้พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง และขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย อีกสี่ประการเสนอความต้องการของเรา ได้แก่ คำขอต่างๆ เหล่านี้ที่มุ่งถึงชีวิตของเรา เพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิต รักษาเยียวยาจากบาป และให้ชนะการต่อสู้ของความดีเหนือความชั่วร้าย

2858 เราสวดขอว่า "ขอให้พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ" เราก็เข้าสู่แผนการของพระเจ้า  คือ การทำให้พระนามของพระองค์ได้รับการสักการะ ที่เผยแสดงให้แก่โมเสส ต่อมาในพระเยซูเจ้า จากฝ่ายของเราและในเราเหมือนกับในประชากรมนุษย์ทั้งหลาย

2859คำขอที่สอง พระศาสนจักรมุ่งพิจารณาถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า และการมาถึงครั้งสุดท้ายแห่งพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเป็นสำคัญ พระศาสนจักรภาวนาสำหรับการเจริญเติบโตของพระอาณาจักรพระเป็นเจ้าใน "วันนี้" แห่งชีวิตของเรา

2860 ในคำขอที่สาม เราภาวนาขอพระบิดาเจ้าของเราให้รวมน้ำใจของเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับของพระบุตรของพระองค์ เพื่อให้แผนการแห่งความรอดของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์ในชีวิตของโลก

2861 ในคำขอที่สี่ สวดขอว่า "ขอประทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย" เราแสดงออกถึงความไว้วางใจในฐานะบุตรต่อพระบิดาของเราบนฟ้าสวรรค์ในสหพันธ์ร่วมกันกับพี่น้องของเรา "อาหารประจำวัน" หมายถึง อาหารบนแผ่นดินโลกที่จำเป็นสำหรับทุกคนเพื่อเลี้ยงดูตนเอง   และยังหมายถึงอาหารทรงชีวิต  คือพระวาจาของพระเจ้าและพระกายของพระคริสตเจ้า อาหารนี้ได้รับใน "วันนี้"  เหมือนเช่นอาหารที่จำเป็นสำคัญของงานเลี้ยงแห่งพระอาณาจักรที่กำลังมาถึงและเราลิ้มรสล่วงหน้าอยู่แล้วในบูชามิสซา

2862   คำขอที่ห้า วิงวอนขอพระเมตตากรุณาของพระเป็นเจ้า เพราะการกระทำผิดของเรา แต่คำขอนี้ไม่อาจเข้าถึงดวงใจของเราได้ ถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยแก่ศัตรูของเรา ตามแบบฉบับและด้วยความช่วยเหลือของพระคริสตเจ้า

2863   เราสวดขอว่า "อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกประผจญ" เราก็ขอพระเป็นเจ้าว่าขอทรงอย่าอนุญาตเราใช้ทางที่นำไปสู่บาป คำขอนี้วิงวอนพระจิตเจ้าแห่งการแยกแยะสิ่งถูกผิดและพละกำลัง และขอพระหรรษทานแห่งการตื่นเฝ้าและพากเพียรจนถึงที่สุด

2864   ในคำขอสุดท้าย "แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย" คริสตชนภาวนาพร้อมกับพระศาสนจักรขอพระเป็นเจ้าให้ทรงแสดงชัยชนะที่พระคริสตเจ้าได้ทรงทำสำเร็จแล้ว เหนือ "เจ้าแห่งโลกีย์" เหนือซาตาน เทวดาที่ขัดแย้งกับพระเป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวและต่อแผนการแห่งความรอดของพระองค์

2865   จบด้วยคำว่า "อาแมน" เราแสดงถึง "ขอให้เป็นไปตามนั้น" (FIAT) ตามคำขอทั้งเจ็ดของเรา "โปรดให้เป็นไปตามที่ขอเทอญ"