หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทยอพระเกียรติท้ายบท (Doxology)

2855บทยอพระเกียรติท้ายบท คือ "เหตุว่าพระราชัย พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ ตลอดนิรันดร" นำมาใช้เพื่อปิดท้ายคำขอสามข้อแรกต่อพระบิดาเจ้าของเรา การถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์ การเสด็จมาแห่งพระอาณาจักรของพระองค์ และอำนาจแห่งน้ำพระทัยที่ช่วยให้รอด แต่การภาวนานี้มีรูปแบบการกราบนมัสการและการขอบคุณเหมือนอย่างในพิธีกรรมบนสวรรค์ (เทียบ วว.1:6; 4:11; 5:13) เจ้าแห่งโลกนี้ได้รับการขนานนามในสามลักษณะคือ การครองราชย์ อำนาจ และเกียรติ (เทียบ ลก.4:5-6) พระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงคืนทั้งสามตำแหน่งดังกล่าวแด่พระบิดาของพระองค์และพระบิดาของเรา จนกว่าพระองค์จะทรงมอบพระอาณาจักรเมื่อธรรมล้ำลึกแห่งความรอดจะได้สำเร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอน  และพระเจ้าจะเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน (1คร.15:24-28)

2856 ตอนจบบทภาวนา ท่านกล่าวว่า "อาแมน" ซึ่งหมายความว่า "ขอให้เป็นไปตามนั้นเทอญ" ดังนั้น เป็นการยอมรับ "อาแมน" สิ่งซึ่งอยู่ในบทภาวนาที่พระเป็นเจ้าได้ทรงสอนไว้ (น.ซีริล เทียบ ลก.1:38)