หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

2822น้ำพระทัยของพระบิดาของเราคือ "ให้มวลมนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพ้นและเข้าถึงการรู้ความจริงอันสมบูรณ์" (1ทธ.2:4) พระองค์ "ทรงอดทน... โดยไม่ทรงพระประสงค์ให้ผู้ใดเสียไป" (2ปต.3:9 เทียบ มธ.18:14) พระบัญญัติของพระองค์นั้นรวมสรุปพระบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดและแสดงน้ำพระทัยของพระองค์แก่เรา คือให้เรารักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน (ยน.13:34; เทียบ 1ยน.3;4; ลก.10:25-37)

2823"พระองค์ทรงเผยให้เราทราบถึงพระประสงค์อันเร้นลับของพระองค์  ซึ่งทรงพอพระทัยดำริไว้ล่วงหน้า ในพระคริสตเจ้า… โดยทรงนำทุกสิ่ง ทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของพระคริสตเจ้า พระประมุขแต่พระองค์เดียว  ในพระองค์พระคริสตเจ้านี้เอง เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้น" (อฟ.1:9-11) เราขอให้แผนการแห่งเจตนารมณ์บนแผ่นดินโลกให้เป็นจริงอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนอย่างที่ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงในสวรรค์

2824ในพระคริสตเจ้า และโดยอาศัยน้ำใจมนุษย์ของพระองค์ น้ำพระทัยของพระบิดาได้รับการทำให้สำเร็จสมบูรณ์ครั้งหนึ่งตลอดไป พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อเสด็จมาในโลกนี้ว่า "ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า... เพื่อกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์" (ฮบ. 10:7; สดด.40:7) พระเยซูเจ้าเท่านั้นสามารถยืนยันได้ว่า "เราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ" (ยน.8:29)  ในบทภาวนาตอนเข้าตรีทูตนั้น พระองค์ทรงเห็นพ้องกับน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า "อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิด" (ลก.22:42) เหตุผลนี่แหละ พระเยซูเจ้า "ได้ทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทั้งหลาย...ตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า" (กท.1:4) "โดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสตเจ้า" (ฮบ.10:10)

2825พระเยซูเจ้า "ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทน" (ฮบ.5:8) ตามเหตุผลหลัก เราซึ่งเป็นสิ่งสร้างและคนบาปก็ได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมในพระองค์ เราขอต่อพระบิดาของเราให้รวมน้ำใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับของพระบุตรของพระองค์ เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  แผนการแห่งความรอดของพระองค์เพื่อชีวิตของโลก เราไม่มีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง แต่เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและด้วยอานุภาพของพระจิตเจ้า เราก็สามารถมอบน้ำใจของเราแด่พระองค์และตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งซึ่งพระบุตรของพระองค์ได้ทรงเลือก คือ การทำสิ่งที่สบพระทัยพระบิดาเจ้า (เทียบ ยน.8:29)

โดยการอุทิศตนยึดพระคริสตเจ้าไว้ เราสามารถกลายเป็นจิตเดียวกับพระองค์ และดังนี้ก็กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้   ในลักษณะเช่นนั้น  มันจะสมบูรณ์บนแผ่นโลกเหมือนบนฟ้าสวรรค์ (โอรีเจน)

พวกท่านจงพิจารณาดูว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนเราให้ถ่อมตนอย่างไร โดยทรงแสดงให้เราเห็นว่า  คุณธรรมของเรานั้นไม่ขึ้นกับความพยายามของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าด้วย พระองค์ทรงบัญชาสัตบุรุษทุกคนให้ภาวนา โดยสากล กล่าวคือ ทำทั่วทั้งแผ่นดินโลก อันที่จริง พระองค์ไม่กล่าวว่า "ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์จงเป็นไป" ในตัวข้าพเจ้า หรือในตัวเรา "แต่ในแผ่นดิน" ทั่วทั้งแผ่นดินโลก ก็เพื่อให้ความหลงผิดได้รับการขจัดออกไปเสียจากแผ่นดินโลก และให้ความจริงเป็นใหญ่เหนือแผ่นดินโลก ขอให้พยศชั่วถูกทำลายให้สิ้นไป  และมีคุณธรรมเจริญงอกงามขึ้นมาก และแผ่นดินโลกก็จะไม่แตกต่างจากฟ้าสวรรค์ (น.ยอห์น คริสซอสโตม)

2826การที่เราสามารถ "วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า" โดยทางการภาวนา (รม.12:2) และได้รับความคงที่สม่ำเสมอที่จะกระทำตามนั้น (เทียบ อฟ.5:17; ฮบ. 10:36)  พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า มีคนเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นไม่ใช่ด้วยการพูด แต่ด้วยการปฏิบัติตาม "น้ำพระทัยของพระบิดา" ผู้ "สถิตในสวรรค์" (มธ.7:21)

2827"ถ้าคนหนึ่งเป็นคนศรัทธา และทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้น" (ยน.9:31; เทียบ 1ยน.5:14) ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอานุภาพของการภาวนาของพระศาสนจักรในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในศีลมหาสนิท (คำภาวนาของพระศาสนจักร) เป็นหนึ่งเดียวกับการอ้อนวอนของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเป็นเจ้า (เทียบ ลก.1:38,49) และพร้อมกับนักบุญทั้งหลายซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเป็นเจ้า    พวกเขาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากน้ำพระทัยของพระองค์

เรายังอาจกล่าวได้โดยไม่สับสนความจริงว่า "ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์" นี่มีความหมายว่า ขอให้เป็นไปในพระศาสนจักรเหมือนเช่นในองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา   หรือขอให้เป็นไปในตัวเจ้าสาวซึ่งได้หมั้นกับพระองค์ไว้แล้ว ดังเช่นในตัวเจ้าบ่าวผู้ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา (น.ออกูสติน)