หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. พระอาณาจักรจงมาถึง

2816ในพันธสัญญาใหม่ คำว่า "Basileia" อาจแปลเป็น ความเป็นกษัตริย์ (นามธรรม) พระอาณาจักร (รูปธรรม) หรือความเป็นเจ้านาย (นามบอกการกระทำ) พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอยู่ก่อนเรา ใกล้ชิดกับพระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย มีการประกาศทั้งในพระวรสาร พระอาณาจักรมาถึงแล้วในความมรณาและการกลับเป็นขึ้นมาของพระคริสตเจ้า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นมาถึงตั้งแต่อาหารค่ำมื้อสุดท้ายและในศีลมหาสนิท พระอาณาจักรนั้นอยู่ท่ามกลางเรา พระอาณาจักรจะมาในพระสิริขณะที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบให้กับพระบิดาของพระองค์

ยังเป็นไปได้ที่ว่า… พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้าเอง พระองค์ซึ่งเราร้องเรียกด้วยความปรารถนาอยู่ทุกวัน พระองค์ที่เรารอคอยปรารถนาให้เร่งเสด็จมา ดุจดังพระองค์ทรงเป็นการกลับเป็นขึ้นมาของเรา  เพราะว่าเราจะกลับมีชีวิตขึ้นใหม่ในพระองค์ ดังนั้นเราสามารถเข้าใจพระองค์ในฐานะพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า เพราะว่าเราจะครองราชย์ในพระองค์ (น.ซีเปรียน)

2817การสวดขอนี้เป็น  "มารานาธา" (Maranatha)  เสียงร้องของพระจิตเจ้าและของเจ้าสาวว่า "เชิญเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า"

แม้ว่าคำภาวนานี้ยังไม่กำหนดให้ภาวนาเพื่อการมาถึงของพระอาณาจักรแก่เราแล้ว เราก็จำต้องนำคำพูดนี้ กระหายที่จะโอบอุ้มความหวังของเรา ในความขัดแย้ง วิญญาณของบรรดามรณสักขีใต้พระแท่นร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์และสัตย์จริง อีกนานเท่าใดที่พระองค์จึงจะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก เร็วๆ นี้แน่นอน พระเจ้าข้า โปรดให้พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง" (แตร์ตูเลียน, เทียบ วว.22:20)

2818ในบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น "พระอาณาจักรจงมาถึง" อ้างถึงการเสด็จมาของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าโดยอาศัยการกลับมาของพระคริสตเจ้า (เทียบ ทต. 2:13) แต่ความต้องการนี้ไม่ตัดพระศาสนจักรออกจากภารกิจในโลกนี้ ยิ่งกว่านั้น พระศาสนจักรเข้ารับภาระในส่วนสำคัญ     อันที่จริง ภายหลังพระจิตเจ้าเสด็จลงมา   การมาของพระอาณาจักรเป็นผลงานของพระจิตแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ถูกส่งมา "เพื่อทำให้ผลงานของพระองค์ในโลกสำเร็จสมบูรณ์ ด้วยพระหรรษทาน" (บทขอบพระคุณ แบบที่ 4)

2819"พระอาจักรของพระเจ้านั้น...เป็นความชอบธรรม สันติ และความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้า" (รม.14:17)    ยุคสมัยสุดท้ายซึ่งเราอยู่นั้นเป็นยุคของการระบายพระจิตเจ้าตั้งแต่วันสมโภชพระจิตเจ้า จึงมีการต่อสู้ระหว่าง "เนื้อหนัง" และพระจิตเจ้า (เทียบ กท.5:16:25)

ดวงใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นสามารถกล่าวได้โดยไม่เกรงกลัวว่า "ขอให้พระอาณาจักรจงมาถึง" ผู้หนึ่งซึ่งได้ยินนักบุญเปาโลกล่าวว่า "เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำร่างกายที่ตายได้ของพวกท่านอีกต่อไป" (รม.6:12) ผู้ซึ่งรักษาตนให้บริสุทธิ์ในการกระทำ ในความคิด ในถ้อยคำ สามารถกล่าวกับพระเป็นเจ้าได้ว่า "โปรดให้พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง" (น.ซีริล แห่งเยรูซาเล็ม, เทียบ รม.6:12)

2820 ด้วยการแยกแยะสิ่งที่ผิดถูกตามพระจิตเจ้า บรรดาคริสตชนต้องแยกแยะระหว่างการเจริญเติบโตของพระอาณาจักรพระเจ้าและความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาเกี่ยวข้อง การแยกแยะเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งแยก กระแสเรียกของมนุษย์ไปสู่ชีวิตนิรันดรนั้นไม่ทำให้สิ่งใดถูกปิดกั้น แต่ทำให้มีภาระหน้าที่ที่จะใช้พลังงานและเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับจากพระผู้สร้างเพื่อให้บริการความยุติธรรมและสันติในโลก (เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 22,32,39,45, การประกาศพระวรสารในโลกสมัยนี้ ข้อ 31)

2821 คำขอนี้ได้สรุปไว้และได้รับฟังแล้วในการภาวนาของพระเยซูเจ้า ที่ทรงประทับอยู่และมีผลในศีลมหาสนิท ผลิตผลให้เป็นชีวิตใหม่โดยการปฏิบัติตามมหาบุญลาภ (เทียบ ยน.17:17-20; มธ.5:13-16; 6:24; 7:12-13)