หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทสรุป

2797ความไว้ใจเรียบง่ายและซื่อสัตย์ ความมั่นคงที่ถ่อมตนและปลื้มปิติเป็นการโปรดประทานของพระเป็นเจ้าที่เหมาะสมกับผู้ที่ภาวนาบท "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

2798 เราสามารถวิงวอนขอพระเป็นเจ้าเสมือนเป็น "พระบิดา" เพราะว่า พระบุตรของพระเป็นเจ้าที่กลายเป็นมนุษย์ได้เปิดเผยพระองค์แก่เรา  โดยอาศัยศีลล้างบาปได้รวมเราเข้าด้วยกันและเป็นบุตรบุญธรรมของพระเป็นเจ้า

2799บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น   ทำให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสตเจ้า  พระบุตรของพระองค์ ในเวลาเดียวกัน ก็เปิดเผยเราให้แก่เราเองด้วย    (เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ 22.1)

2800การภาวนาบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นต้องพัฒนาน้ำใจของเราที่จะละม้ายคล้ายกับพระองค์ (ทำให้เจริญขึ้น) ในตัวเราและทำให้มีดวงใจถ่อมตนและไว้ใจ

2801 เมื่อเรากล่าวว่าพระบิดา "ของข้าพเจ้าทั้งหลาย" เราวิงวอนพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสตเจ้า การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพ และความรักของพระ ซึ่งแผ่ขยายโดยผ่านทางพระศาสนจักรได้โอบอุ้มโลกทั้งหมดไว้ด้วย

2802 สำนวน "สถิตในสวรรค์" นั้นไม่หมายถึงสถานที่ แต่หมายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าและการประทับอยู่ในดวงใจของผู้ชอบธรรม สวรรค์ บ้านของพระบิดาเจ้านั้นถือว่าเป็นบ้านแท้จริงซึ่งเรากำลังมุ่งไปสู่ และซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งแล้ว