หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. พระองค์สถิตในสวรรค์

2794สำนวนพระคัมภีร์นี้ไม่หมายถึงสถานที่ แต่เป็นวิถีของความเป็นอยู่ ไม่ใช่หมายความว่าพระเป็นเจ้าอยู่ห่าง แต่เป็นความยิ่งใหญ่ พระบิดาของเราไม่อยู่ "ที่อื่นไกล" พระองค์ประทับอยู่ "นอกเหนือทุกสิ่ง" เราสามารถรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เหตุนี้จึงกล่าวศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์สามครั้งว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่สุดกับดวงใจที่สุภาพถ่อมตนและสำนึกผิด

ถ้อยคำเหล่านี้มีเหตุผลดี "พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์" มีความหมายถึงดวงใจของผู้ชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าประทับอยู่เสมือนพระวิหารของพระองค์ เพราะฉะนั้น ผู้ซึ่งภาวนาจะปรารถนาให้ผู้ที่เรียกหานั้นมาอยู่ในตัวเขา (น.ออกัสติน) "สวรรค์" ยังอาจเป็นของบรรดาผู้ที่นำพระฉายาลักษณ์ของโลกแห่งสวรรค์ซึ่งพระเจ้าประทับอยู่ และไปๆ มาๆ ระหว่างนั้น (น.ซีริล แห่งกรุงเยรูซาเล็ม)

2795สัญลักษณ์ของฟ้าสวรรค์นั้นนำเราไปยังธรรมล้ำลึกแห่งพันธสัญญาซึ่งเรากำลังดำเนินชีวิต เมื่อเราภาวนาบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ นี่คือที่ประทับของพระองค์ คฤหาสน์ของพระบิดาเจ้าจึงเป็น "บ้านเกิดเมืองนอนของเรา"    บาปทำให้เราถูกเนรเทศจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญา (เทียบ ปฐก.3) แต่การกลับใจนำเรากลับไปหาพระบิดาไปสู่สวรรค์ (ยรม.3:19-4:1; ลก. 15:18,21)   บัดนี้ ในพระคริสตเจ้า สวรรค์และแผ่นดินโลกคืนดีกัน (เทียบ อสย.45:8; สดด.85:12) เพราะว่า พระบุตร "ทรงเสด็จลมาจากสวรรค์" เพียงลำพัง และทำให้เรากลับไปสู่สวรรค์พร้อมกับพระองค์ โดยอาศัยไม้กางเขน  การกลับเป็นขึ้นมา และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ (ยน.3:13; 12:32; 14:2-3; 16:28; 20:17; อฟ.4:9-10; ฮบ.1:3; 2:13)

2796เมื่อพระศาสนจักรสวดบท "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์" นั้น  ก็ประกาศว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้า "โปรดให้เรามีที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระองค์ท่าน" (อฟ.2:6) ฟ้าสวรรค์นั้นซ่อนเร้นอยู่ "กับพระคริสตเจ้าในพระเจ้า"  (คส.3:3)  แต่ในขณะเดียวกัน  "เราก็คร่ำครวญปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสวมใส่ร่างกายที่มาจากสวรรค์" (2คร.5:2)

บรรดาคริสตชนอยู่ในเนื้อหนัง  แต่ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง เขาใช้ชีวิตของเขาบนแผ่นดินโลก แต่ก็เป็นพลเมืองบนสวรรค์ (PG 2,1173)