หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. พระบิดา

2779ก่อนที่เราจะเริ่มประกาศบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องสุภาพชำระใจของเราให้บริสุทธิ์จากจินตนาการที่หลงผิดของ "โลกนี้" ความสุภาพถ่อนตนนั้นทำให้เรายอมรับรู้ว่า "ไม่มีใครรู้จักพระบิดา เว้นแต่พระบุตร และผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้" กล่าวคือ "ให้แก่ผู้ต่ำต้อย" (มธ.11:25-27) การชำระใจให้บริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของบิดาและมารดา ซึ่งมีรากในประวัติศาสตร์ส่วนตัวของเราและทางวัฒนธรรม และซึ่งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเป็นเจ้า พระเป็นเจ้า พระบิดาของเราทรงอยู่เหนือกว่าสิ่งสร้างทุกชนิดในโลก การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพระองค์ หรือต่อสู้กับพระองค์ ความคิดแบบนี้ของเราเทียบเท่ากับการสร้างรูปปฏิมาเพื่อกราบไหว้บูชาหรือทิ้งขว้าง การภาวนาต่อพระบิดาต้องเข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระองค์ ว่าพระองค์คือใคร และสิ่งซึ่งพระบุตรได้ทรงเปิดเผยแก่เรา  สำนวนว่าพระเจ้า พระบิดา  ยังไม่เคยถูกเปิดเผยแก่ผู้ใดมาก่อน เมื่อโมเสสเองได้ถามพระเจ้าว่าพระองค์คือใคร เขาก็ได้ยินการตอบเป็นชื่ออื่น พระนามนี้ได้เปิดเผยแก่เราในพระบุตร เพราะพระนามนี้ อันที่จริง หมายถึงนามใหม่ของพระบิดา (แตร์ตูเลียน)

2780เราสามารถร้องเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดา"  เพราะว่า พระบุตรได้เปิดเผยแก่เราโดยพระองค์ที่ทรงเป็นมนุษย์และเพราะว่าพระจิตของพระองค์ทรงทำให้เรารู้จัก สิ่งซึ่งมนุษย์ไม่อาจรับได้  แม้แต่อำนาจของทูตสวรรค์ก็ไม่อาจจะมองเห็น กล่าวคือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวของพระบุตรต่อพระบิดาเจ้า นี่แหละที่พระจิตของพระบุตรสื่อสารให้เราทราบ และเราซึ่งเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสตเจ้าและเราได้บังเกิดจากพระเจ้า (เทียบ ยน.1:1; 1ยน.5:1)

2781เมื่อเราภาวนาต่อพระบิดา    เราก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์และพร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ (เทียบ 1ยน.1:3)   แล้วเราก็รู้จักพระองค์และยอมรับพระองค์ด้วยความประหลาดใจที่มีมาใหม่ๆ อยู่เสมอ  ถ้อยคำแรกของบทภาวนาข้าแต่พระบิดา คือ การถวายพรนมัสการ ก่อนที่จะลงมือขอสิ่งใด อันที่จริง  เรื่องนี้เป็นเรื่องพระสิริของพระเจ้า ว่าเราควรยอมรับว่าพระองค์เป็น "พระบิดา" พระเป็นเจ้าแท้จริง เราขอบพระคุณพระองค์เพราะได้ทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์แก่เรา ที่ได้ประทานพระพรให้เชื่อในพระนามนั้น และเพราะการประทับอยู่ของพระองค์ในเรา

2782เราสามารถกราบไหว้พระบิดาเจ้าได้เพราะว่า พระองค์ทรงทำให้เราเกิดใหม่ไปสู่ชีวิตของพระองค์โดยรับเราไว้เป็นบุตรบุญธรรมเหมือนลูกๆ ในพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ โดยทางศีลล้างบาป พระองค์ได้รวมเราเข้ากับพระกายของพระคริสตเจ้าและ  โดยการเจิมด้วยพระจิตเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาจากพระประมุขสู่อวัยวะต่างๆ ก็ทำให้เรา "ได้รับการเจิม"

ในความเป็นจริง พระเป็นเจ้าผู้ซึ่งได้ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าให้เป็นบุตรบุญธรรมนั้นได้ทรงปั้นเราให้มีรูปแบบตามพระกายที่ได้รับพระสิริของพระคริสตเจ้า  มาบัดนี้ท่านก็กลายเป็นผู้มีส่วนแบ่งปันในพระคริสตเจ้า ท่านจึงได้รับเรียกว่า "ผู้ได้รับเจิม" อย่างแน่นอน (น.ซีริลแห่งเยรูซาเล็ม)

มนุษย์คนใหม่ซึ่งเกิดใหม่และได้กลับคืนมาหาพระเจ้าของเขาโดยทางพระหรรษทาน ก่อนอื่นใดหมด ก็เอ่ยคำว่า "พระบิดา" เพราะว่าเขากลายเป็นบุตรพระเป็นเจ้าแล้ว

2783บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยแก่เรา ขณะที่ทรงเปิดเผยพระบิดาแก่เรา

โอ มนุษย์เอ๋ย เจ้าไม่บังอาจเงยหน้าของเจ้าขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ จงหันสายตาของเจ้าลงสู่แผ่นดินโลก และเจ้าก็ได้รับพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าในชั่วอึดใจหนึ่ง บาปทั้งหลายของเจ้าได้รับการยกแล้ว เจ้าได้กลายจากคนใช้ที่ชั่วร้ายมาเป็นบุตรที่ดี.. เพราะฉะนั้น จงมองขึ้นหาพระบิดาเจ้า... ซึ่งได้ทรงไถ่บาปเจ้าโดยทางพระบุตร และพูดว่า พระบิดาของเรา แต่อย่าไปอ้างความสัมพันธ์พิเศษพระบิดาเป็นของพระคริสตเจ้าผู้เดียวเท่านั้นในลักษณะพิเศษ  แต่พระองค์เป็นพระบิดาร่วมกันสำหรับเรา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงให้กำเนิดพระบุตรคนเดียวเท่านั้น พระองค์ได้ทรงสร้างเรามา ขอให้เจ้ากล่าวขอบพระคุณพระบิดา เพราะพระหรรษทานที่ทำให้เราสมควรได้รับเป็นบุตรพระเจ้า (น.อัมโบรส)

2784พระพรให้เปล่าที่รับเป็นบุตรบุญธรรมนี้เรียกร้องการกลับใจอย่างต่อเนื่องและชีวิตใหม่จากฝ่ายของเรา การภาวนาบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นต้องพัฒนาความพร้อมพื้นฐานสองประการในตัวเรา คือ

ประการแรก ความต้องการและน้ำใจที่จะละม้ายคล้ายกับพระองค์  เราถูกสร้างมาตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ โดยทางพระหรรษทาน

เราได้รับคืนความละม้ายคล้ายกันนั้น และเราต้องตอบสนองให้สอดคล้องกัน จำเป็นที่ว่า เมื่อเราเรียกพระเป็นเจ้าว่า "พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" เราต้องระลึกถึงภาระหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตนดังเช่นพระบุตรของพระเจ้า

ท่านไม่อาจเรียกพระเจ้าแห่งความดีงามทุกประการเป็นพระบิดาของท่าน ถ้าท่านยังคงมีใจโหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรม ในกรณีเช่นนั้น อันที่จริง ท่านไม่มีรอยพิมพ์แห่งความดีของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ในตัวท่านอีกต่อไป

เราจำเป็นต้องรำพึงถึงความงามของพระบิดาอย่างไม่หยุดยั้ง และทำให้สถิตอยู่ในวิญญาณ (น.เกรโกรี แห่งนิซซา)

2785ประการที่สอง ดวงใจที่สุภาพถ่อมตนและไว้ใจ ซึ่งทำให้เรา "กลายเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ" (มธ.18:3)  เพราะพระบิดา "ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยได้ทราบ"   (มธ.11:25)

การภาวนาสำเร็จผลด้วยการเพ่งดูพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น ด้วยความอบอุ่นแห่งความรัก ซึ่งวิญญาณถูกหลอมและถูกนำมาให้รักและปรนนิบัติพระเจ้า  ไปสู่พระเป็นเจ้าบิดาของตนด้วยความศรัทธาภักดีพิเศษ (น.ยอห์น กัสเซียน)

พระบิดาของเรา พระนามนี้กระตุ้นความรักในตัวเรา เป็นความมั่นใจที่จะได้รับสิ่งที่เรากำลังขอ..... มีอะไรที่พระเจ้าจะปฏิเสธต่อการภาวนาของลูกๆ ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงอนุญาตพระพรการเป็นบุตรของพระองค์ (น.ออกัสติน)