ค้นหาข้อมูล :

หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

 

บทสรุป

บทที่  2   ธรรมประเพณีเรื่องการภาวนา

มาตรา 1 บ่อเกิดแห่งการภาวนา

 

บทสรุป

มาตรา  2 หนทางแห่งการภาวนา

มาตรา  3 คำแนะนำสำหรับการภาวนา

 

โดยสรุป

บทที่  3 ชีวิตของการภาวนา

มาตรา  1 รูปแบบของการภาวนา

 

การรำพึง (Meditation)

 

การเพ่งญาณ (Contemplative Prayer)

 

โดยสรุป

มาตรา  2 การภาวนาเป็นการต่อสู้

 

อุปสรรคในการภาวนา

 

 ดวงใจที่ตื่นเฝ้าถ่อมตน

 

 ความไว้ใจในฐานะเป็นบุตร

 

 ความพากเพียรในความรัก

มาตรา 3  การภาวนา ในเวลาของพระเยซูเจ้า

 

บทสรุป

ตอนที่ สองบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มาตรา 1  บทสรุปพระวรสารทั้งครบ

 

บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

 การภาวนาของพระศาสนจักร

 

บทสรุป