หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทสรุป

2773พระเยซูเจ้าทรงมอบบทภาวนาพื้นฐานของคริสตชนคือ "บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" ให้แก่สาวก ในการตอบคำขอของบรรดาสาวกที่ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ช่วยสอนพวกเราให้ภาวนาเถิด" (ลก.11:1)

2774"บทข้าแต่พระบิดาเป็นสรุปพระวรสารทั้งครบอย่างแท้จริง" (แตร์ตูเลียน) "เป็นบทภาวนาที่สมบูรณ์ที่สุด" (น.โทมัส อาไควนัส) บทสวดนี้เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์

2775 เราเรียกว่าเป็น "บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า" เพราะว่ามาจากพระเยซูเจ้าพระอาจารย์และรูปแบบแห่งการภาวนาของเรา

2776 บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เป็นภาวนาของพระศาสนจักรที่ดีเลิศ เป็นส่วนครบครันของการสวดทำวัตร และของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน ได้แก่ ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิท ได้เสริมลงในบูชามิสซาแสดงถึงลักษณะ "อวสานกาล" ของคำขอนั้นเอง ในความหวังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า "จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา" (1คร.11:26)